Metodický pokyn pre žiadateľov/prijímateľov o poskytnutie NFP z TP PRV SR 2014-2020 pre Národnú sieť rozvoja vidieka

27-01-2017
Verzia č. 4 – platná od 26.01.2017
videokanál
Ober správ
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
-
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina