Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu jedného člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik

31-01-2018

Názov a sídlo podniku:

Hydromeliorácie, štátny podnik
Vrakunská 29
825 63 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, prírodovedné, technické, ekonomické alebo právnické

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnych predpisov v oblasti pôdohospodárstva a vodného hospodárstva súvisiacich s problematikou hydromeliorácií; všeobecná znalosť zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov; zákona o účtovníctve; zákona o správnom konaní; zákona o verejnom obstarávaní a obchodného zákonníka

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov; morálna bezúhonnosť

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace doručte do 14 dní od uverejnenia oznamu na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava