Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.

Plánované opatrenia v lesoch pri Bratislave

23-01-2018

Štátny podnik LESY SR po prvý krát v histórii zverejnil podrobné informácie o plánovaných hospodárskych opatreniach v lesoch v okolí Bratislavy. Verejnosť sa tak má možnosť dozvedieť nielen kde a kedy budú prebiehať práce, ale aj aký je ich účel.

Lesy plnia v živote človeka nenahraditeľnú úlohu, nielenže slúžia ako zásobáreň obnoviteľnej suroviny – dreva, ale aj poskytujú priestor pre rekreáciu, sú zdrojom zdravej klímy a domovom pre zvieratá. Pre zabezpečenie všetkých spoločnosťou požadovaných funkcií je však v hospodárskych lesoch, ale aj v lesoch osobitného určenia potrebné v určitých časových intervaloch realizovať úpravy za účelom zachovania ich trvalej udržateľnosti. „Štátny podnik LESY SR si uvedomuje rekreačný význam lesov v okolí Bratislavy pre jej obyvateľov a návštevníkov. Z dôvodu vzájomnej informovanosti sme pristúpili k poskytnutiu podrobných informácií o plánovaných lesohospodárskych opatreniach na území Lesnej správy (LS) Bratislava“, uviedol riaditeľ Odštepného závodu Smolenice LESY Slovenskej republiky Ivan Danček.

„Ťažbové zásahy budú realizované na základe schváleného Plánu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Lesy SR Bratislava s platnosťou na roky 2016 – 2025 a platných právnych noriem na úseku lesného hospodárstva“ uviedol Martin Knurovský, vedúci Lesnej správy Bratislava. Súčasná štruktúra lesných porastov bola dosiahnutá cieľavedomými úmyselnými zásahmi v priebehu posledných desaťročí. „Naďalej chceme v tomto formovaní lesných porastov pokračovať. Postupná obnova je naplánovaná jemnejšími zásahmi výhradne v mimo vegetačnom období. Pevne veríme, že dokážeme s obyvateľmi Bratislavy nájsť spoločnú cestu a lesy budú aj naďalej slúžiť nielen na oddych, ale poskytnú nám všetko to, čo je pre náš život potrebné“, dodáva Martin Knurovský.

Termín začatia prác bol stanovený na 22. januára 2018,  s predpokladaným ukončením k 31. marca 2018. LESY SR zároveň žiadajú verejnosť o zvýšenú opatrnosť v dotknutých lokalitách a pochopenie pre prácu lesníkov. Výsledkom tejto činnosti budú zdravé a bezpečné lesy.

V prvom štvrťroku 2018 bude LS Bratislava vykonávať plánované a sanačné ťažbové zásahy v nižšie uvedených porastoch, ktoré sú pre prehľadnosť rozdelené podľa katastrálnych území:

k.ú. Ivanka pri Dunaji:

 • obnovná úmyselná ťažba v poraste – 131  v lokalite za železnicou.

k.ú. Záhorská Bystrica:

 • obnovná úmyselná ťažba vyberaním jednotlivých stromov a skupín stromov, pod ktorými sa nachádzajú malé stromčeky v porastoch – 1089 10, 1090 10 v lokalite Mariánsky Potok, 683 01 a 684 01 v lokalite Božia Muka.
 • náhodná ťažba rozptýlená vyberaním jednotlivých vyvrátených,  zlomených a suchých stromov v porastoch 1095 v lokalite Mariánsky Potok, 687 10, 688 a 690 v lokalite Božia Muka.

k.ú. Kalinkovo:

 • obnovná úmyselná ťažba vyberaním jednotlivých stromov v poraste – 5  v lokalite Pri hrádzi

k.ú. Devín a Devínska Nová Ves (v oblasti Devínskej Kobyly) 

 • obnovná úmyselná ťažba vyberaním jednotlivých stromov a skupín stromov, pod ktorými sa nachádzajú malé stromčeky v porastoch – 1230 10, 1262 v lokalite Okružná cesta, 1278b v lokalite Vojenská cesta, 1327a, 1328a v lokalite Biela Studnička;
 • výchovná úmyselná ťažba vyberaním jednotlivých stromov v porastoch 1327b a 1328b v lokalite Biela Studnička;
 • náhodná ťažba rozptýlená podľa aktuálneho napadnutia škodlivými činiteľmi v celej oblasti vyberaním jednotlivých vyvrátených,  zlomených a suchých stromov.

k.ú. Podunajské Biskupice:

 • obnovná úmyselná ťažba v porastoch  – 189a v lokalite Gajc a 297c v lokalite Kopáčsky ostrov;
 • výchovná úmyselná ťažba vyberaním jednotlivých stromov – 220 v lokalite Gajc;
 • náhodná ťažba rozptýlená podľa aktuálneho napadnutia škodlivými činiteľmi v celej oblasti vyberaním jednotlivých vyvrátených,  zlomených a suchých stromov.

k.ú. Petržalka:

 • obnovná úmyselná ťažba vyberaním skupín stromov za účelom obnovy lesa pôvodnými drevinami v porastoch – 374 a 376 v lokalite Pečniansky les;
 • výchovná úmyselná ťažba vyberaním jednotlivých stromov – 373a v lokalite Pečnianský les;
 • náhodná ťažba rozptýlená podľa aktuálneho napadnutia škodlivými činiteľmi v celej oblasti vyberaním jednotlivých vyvrátených,  zlomených a suchých stromov.

Vysvetlivky:

 • obnovná ťažba - predstavuje súbor zásahov orientovaných na vytvorenie vhodných podmienok pre prechod jednej generácie drevín do novej, a to s čo maximálnym využitím prirodzeného zmladenia;
 • náhodná ťažba - predstavuje súčasť opatrení na ochranu lesa pred pôsobením škodlivých činiteľov alebo odstraňovaním ich následkov;
 • výchovná ťažba je realizovaná v mladých porastoch za účelom usmernenia ich štruktúry a tým ich ďalšieho vývoja.
  • Štátny podnik LESY SR obhospodaruje viac ako 887.000 hektárov lesných pozemkov, teda viac  ako šestinu plochy SR a  44 %  lesov v SR. Stará sa o viac než 16.751 kilometrov vodných tokov, čo predstavuje viac ako jednu štvrtinu dĺžky vodných tokov v SR.
  • Lesy SR sú držitelia osvedčenia v systému PEFC, a to na celej výmere spravovaného lesa a osvedčenia v systéme FSC na desatine územia. Uvedené certifikáty  sú dokladom, že LESY SR v lesoch hospodária v súlade so schválenými štandardami trvalo udržateľného hospodárenia.