Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri

18-01-2012
Povolenie mimoriadneho lovu raticovej zveri (jeleň európsky – samec, jelenča; daniel škvrnitý – samec, danielča; muflón lesný – samec, muflónča) sa týka poľovných revírov, v ktorých bol schválený plán chovu a lovu raticovej zveri na poľovnícku sezónu 2011/2012.


Odvolanie zákazu zakladať a udržiavať otvorené ohne

23-11-2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odvoláva zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme,...

Ministerstvo vydáva mimoriadny zákaz zakladania ohňov v lesoch

10-11-2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s okamžitou platnosťou zakazuje pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich 50-metrovom ochrannom pásme zakladať a udržiavať otvorené ohne. Tento zákaz je platný až do odvolania a o jeho zrušení rozhodne ministerstvo podľa vývoja meteorologickej situácie.


Mimoriadny zákaz kladenia ohňov v lesoch už neplatí

09-09-2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnešným dňom odvoláva zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme,...Oznámenie

27-06-2011
Začatie mimo odvolacieho konania proti rozhodnutiu Krajského lesného úradu v Banskej Bystrici č. 2011/00108 zo dňa 28.4.2011

Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2011

17-05-2011
V dňoch 15. a 16. júna 2011 sa v Liptovskom Jáne uskutoční 10. ročník medzinárodného semináru "Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2011".

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

17-05-2011
číslo 1548/2011-720

ktorým sa určuje postup Slovenského pozemkového fondu a správcov lesného majetku vo vlastníctve štátu pri riešení reštitučných náhrad za lesné pozemky podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov“


Európa je o krok bližšie k právne záväznej dohode pre lesy

05-04-2011
V termíne 30. až 31. marca 2011 sa v Osle uskutočnilo zasadnutie na úrovni expertov (národných kontaktných bodov) v rámci Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe.