Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.

Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti lesníctva

14-07-2016
Vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu sa zišli riaditelia lesov krajín V4 a podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti lesníctva. Signatári sa dohodli na spoločných aktivitách pri ochrane, starostlivosti a zveľaďovaní lesov.

Správa o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom, so stavom k 31.12.2015

01-07-2016
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky prijalo 24. júna 1991 zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (ďalej len „zákon č. 229/1991 Zb.“) ...Pozvánka na celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou „POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA - NITRA 2016“

12-04-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR srdečne pozýva odbornú aj laickú verejnosť na celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch 09. – 12. júna 2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra pod názvom POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA - NITRA 2016.

Usmernenie k lovu raticovej zveri

04-03-2016
v období od 1. marca 2016 do schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri
Schválenie Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020

20-07-2015
Dňa 15. júla 2015 Európska komisia rozhodla o schválení Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (operačný program).


OZNAM - Európsky kongres lesnej pedagogiky 2015

15-05-2015
V sekcii Lesy, drevo, poľovníctvo je zverejnené prvé oznámenie o konaní jubilejného 10. ročníka Európskeho kongresu lesnej pedagogiky 2015, ktorý sa bude konať na Slovensku pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.