Operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020, verzia 2.1

06-04-2018
Schválený Európskou komisiou dňa 19.03.2018

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

23-01-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejňuje Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu je možné predkladať do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia, t. j. do 7. februára 2018 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020

20-07-2015
Schválený Európskou komisiou dňa 15.07.2015.


Doložka vplyvov

13-10-2014

Operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020 (s prílohami)

13-10-2014
schválený uznesením vlády SR č. 481/2014 z 24.09.2014