Medzirezortné pripomienkové konanie

Materiály na medzirezortné pripomienkové konanie sú uverejňované na Portáli právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR