Datasety MPRV SR

1. Výsledky rezortnej štatistiky

Kontaktná osoba: Ing. Viktória Michelčíková, Odbor pôdohospodárskej politiky
Popis: Dataset obsahuje výsledky mesačných, štvrťročných, polročných a ročných štatistických zisťovaní
Platnosť: neobmedzená (štatistické výsledky zistené za určité obdobie platia neobmedzene – trvalo)
Aktualizácia: priebežne (štatistické výsledky sa dopĺňajú priebežne po ukončení príslušného sledovaného obdobia)
http://www.vuepp.sk/05_vykazyXX.htm
 

2. Prehľad o poskytnutých národných podporách

Kontaktná osoba: Ing. Peter Bajtoš, Odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr
Popis: Poskytnuté dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 25.5.2018
Aktualizácia: každoročne priebežne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 2011: XML - XSD
Rok 2012: XML - XSD
Rok 2013: XML - XSD
Rok 2014: XML - XSD
Rok 2015: XML - XSD
Rok 2016: XML - XSD
Rok 2017: XML - XSD

3. Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP

Kontaktná osoba: Ing. Marek Orlický, Útvar informačných a komunikačných technológií, Mgr. Ivan Marček, Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí
Popis: Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu 2007 – 2013
Platnosť: 12.04.2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie:
Opatrenie 1.1 XML - XSD
Opatrenie 2.1 XML - XSD
Opatrenie 3.1 XML - XSD
Opatrenie 3.2b XML - XSD
Opatrenie 4.1 XML - XSD
Opatrenie 4.2 XML - XSD
Opatrenie 5.1 XML - XSD
Opatrenie 6.1 XML - XSD
Opatrenie 7.1 XML - XSD
 

4. Zoznam prijímateľov v rámci OPBK

Kontaktná osoba: Ing. Marek Orlický, Útvar informačných a komunikačných technológií, Mgr. Ivan Marček, Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí
Popis: Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj 2007 – 2013
Platnosť: 12.04.2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie:
Opatrenie 1.1 XML - XSD
Opatrenie 1.2 XML - XSD
Opatrenie 2.1 XML - XSD
Opatrenie 2.2 XML - XSD
Opatrenie 3.1 XML - XSD
Iniciatíva Jessica XML - XSD

5. Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 – 2013

Kontaktná osoba: : Ing. Marek Orlický, Útvar informačných a komunikačných technológií, Mgr. Ivan Marček, Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí
Popis: Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
Platnosť: 12.04.2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD
 

6. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2010

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Výkaz obsahuje informáciu o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2010 (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 28.02.2011
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD
 

7. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2011

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Výkaz obsahuje informáciu o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2011 (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 29.02.2012
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

8. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2012

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Výkaz obsahuje informáciu o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2012 (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 21.02.2013
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

9. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2013

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Výkaz obsahuje informáciu o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2013 (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 12.02.2014
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

10. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2014

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Výkaz obsahuje informáciu o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2014 (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 09.02.2015
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

11. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2015

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Výkaz obsahuje informáciu o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2015 (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 25.01.2016
Aktualizácia: bez aktualizácie
Licencia: bez licencie
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

12. Evidencia osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia legislatívy, Odbor pozemkový
Popis: MPRV SR má povinnosť viesť evidenciu vydaných osvedčení podľa § 25a ods.11 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 1.1.2018
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

13. Zoznam v súčasnosti zverejnených datasetov rezortu MPRV SR

Kontaktná osoba: Eva Dufalová (A/S), Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Dataset obsahuje zoznam všetkých v súčasnosti zverejnených datasetov rezortu MPRV SR.
Platnosť: 31.03.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

14. Zoznam pripravovaných datasetov rezortu MPRV SR

Kontaktná osoba: Eva Dufalová (A/S), Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Dataset obsahuje zoznam všetkých pripravovaných datasetov rezortu MPRV SR.
Platnosť: 23.04.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

15. Zoznam výrobcov a výrobkov so Značkou kvality SK

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Píšová, Odbor potravinárstva
Popis: Zoznam výrobcov a výrobkov, ktorým bola udelená Značka kvality SK, databáza obsahuje kontaktné údaje výrobcov a dátum platnosti rozhodnutia, ktorým bola udelená,  prípadne predĺžená Značka kvality SK.
Platnosť: 09.03.2018
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie:
Zoznam výrobcov so Značkou kvality SK: XML - XSD
Zoznam výrobkov so Značkou kvality SK: XML - XSD

16. Zoznam prijímateľov pomoci v rámci EPFRV za PRV SR 2014 – 2020 k 31.12.2016

Kontaktná osoba: Ing. František Kirschner, Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER
Popis: Dataset poskytuje zoznam prijímateľov pomoci v rámci EPFRV za PRV SR 2014 – 2020 k 31.12.2016 (zverejnenie prijímateľov sa týka finančného roka podľa EK, t. j. obdobia od 16.10. roku n do 15.10. roku n+1). Zostava je rozdelená na projektové podpory, neprojektové podpory a technickú pomoc. Zoznam obsahuje kumulatívne údaje k 31.12. predošlého roka.
Platnosť: 29.06.2017
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie:
Projektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020: XML - XSD
Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020: XML - XSD
Technická pomoc PRV SR 2014 - 2020: XML - XSD

Vysvetlivky:
IV./A.4 Investície do hmotného majektu
IV./A.8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
IV./A.15 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie
IV./A.16 Ekologické poľnohospodárstvo
IV./A.17 Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode
IV./A.18 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami
IV./A.19 Dobré životné podmienky zvierat
IV./A.20 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

17. Zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source)

Kontaktná osoba: Ing. Adam Šperka, oddelenie prevádzky a správy informačných a komunikačných technológií
Popis: Dataset obsahuje zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Platnosť: 28.07.2017
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

18. Zoznam ukončených projektov pozemkových úprav (komplexných)

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia legislatívy, Odbor pozemkový
Popis: Jedná sa o zoznam území, kde boli spracované projekty pozemkových úprav (komplexné) a ukončené právoplatným rozhodnutím o schválení vykonania projektov.
Platnosť: 13.12.2017
Aktualizácia: polročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

19. Zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb vydaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kontaktná osoba: Ing. Ján Sukovský, Odbor živočíšnej výroby
Popis: Dataset obsahuje zoznam platných osvedčení na výkon hospodárskeho chovu rýb k danému dátumu.
Platnosť: 16.02.2018
Aktualizácia: polročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

20. Zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb vydaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre občianske združenia

Kontaktná osoba: Ing. Ján Sukovský, Odbor živočíšnej výroby
Popis: Dataset obsahuje zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb vydaných občianskym združeniam k danému dátumu.
Platnosť: 16.02.2018
Aktualizácia: polročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

21. Zoznam evidovaných typov aplikačných zariadení a individuálne obstaraných aplikačných zariadení

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Beňovská, Odbor rastlinnej výroby
Popis: Dataset obsahuje zoznam evidovaných a individuálne zaobstaraných typov aplikačných zariadení prípravkov na ochranu rastlín, ktorých evidencia sa vykonáva na základe § 29 ods. 3 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 15.11.2017
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie:
Ťahaný plošný postrekovač /ŤPP/: XML - XSD
Nesený plošný postrekovač /NPP/: XML - XSD
Ťahaný rosič /ŤR/: XML - XSD
Nesený rosič /NR/: XML - XSD
Nadstavbový plošný postrekovač a rosič /NPPaR/: XML - XSD
Samohybný plošný postrekovač a rosič /SPPaR/: XML - XSD
Malý motorový postrekovač a chrbtový, fúrikový a iný rosič /MMPCHFR/: XML - XSD
Zariadenie na leteckú aplikáciu /ZnLA/: XML - XSD
Morička osív a sadby /MOaS/: XML - XSD
Iné aplikačné zariadenie /IAZ/: XML - XSD
Ťahaný plošný postrekovač /ŤPP-IND/: XML - XSD
Nesený plošný postrekovač /NPP-IND/: XML - XSD
Ťahaný rosič /ŤR-IND/: XML - XSD
Nesený rosič /NR-IND/: XML - XSD
Samohybný plošný postrekovač a rosič /SPPaR-IND/: XML - XSD
Zariadenie na leteckú aplikáciu /ZnLA-IND/: XML - XSD
Morička osív a sadby /MOaS-IND/: XML - XSD
Iné aplikačné zariadenie /IAZ-IND/: XML - XSD

22. Register verejných skladov na území SR

Kontaktná osoba: Ing. Marek Burda, PhD., Sekcia poľnohospodárstva, Odbor rastlinnej výroby
Popis: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje verejnú časť registra verejných skladov, ktorú vedie v súlade s §12 ods. 1 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov, ktorý tvorí zoznam vydaných osvedčení usporiadaný podľa poradových čísiel s údajmi osvedčení o skladovateľoch a o skladoch.
Platnosť: 01.12.2017
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

23. Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetov rezortu MPRV SR na rok 2018

Kontaktná osoba: Ing. Eva Dufalová, Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Dataset obsahuje zoznam pripravovaných datasetov rezortu MPRV SR na rok 2018.
Platnosť: 08.06.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

24. Porady vedenia MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Egyedová, PhD., odbor vládnej a parlamentnej agendy
Popis: Materiály, ktoré sú prerokované na porade vedenia ministerstva.
Platnosť: 15.04.2018
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie:
1. Porada vedenia MPRV SR - Program: RTF
1. Porada vedenia MPRV SR - Záznam: RTF
2. Porada vedenia MPRV SR - Program: RTF
2. Porada vedenia MPRV SR - Záznam: RTF
3. Porada vedenia MPRV SR - Program: RTF
3. Porada vedenia MPRV SR - Záznam: RTF
4. Porada vedenia MPRV SR - Program: RTF
4. Porada vedenia MPRV SR - Záznam: RTF

25. Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení vlády SR

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Egyedová, PhD., odbor vládnej a parlamentnej agendy
Popis: Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení vlády SR termínovaných a netermínovaných.
Platnosť: 15.04.2018
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie:
1Q/2018: Vyhodnotenie termínovaných úloh z uznesení vlády SR: RTF
1Q/2018: Vyhodnotenie netermínovaných úloh z uznesení vlády SR: RTF

26. Splnené úlohy z porady vedenia MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Egyedová, PhD., odbor vládnej a parlamentnej agendy
Popis: Splnené úlohy z porady vedenia ministerstva.
Platnosť: 15.04.2018
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie:
Splnené úlohy z porady vedenia MPRV SR: RTF

27. Informácie o žiadostiach na rokovania lesnej majetkovej komisie

Kontaktná osoba: Ing. Dominika Petrušková, Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Popis: Dataset obsahuje zoznam predložených žiadostí, ktoré sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva predkladá na rokovania lesnej majetkovej komisie.
Platnosť: 02.05.2018
Aktualizácia: priebežná
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

28. Evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy (PSL)

Kontaktná osoba: Ing. Jana Petrášová, Odbor štátnej správy lesného hospodárstva
Popis: Databáza držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy.
Platnosť: 20.04.2018
Aktualizácia: priebežná (podľa potreby)
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

29. Zoznam rozpracovaných projektov pozemkových úprav (komplexných)

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia legislatívy, Odbor pozemkový
Popis: Dataset obsahuje zoznam projektov pozemkových úprav po jednotlivých samosprávnych krajoch SR s uvedením roku začatia spracovania diela v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a výmery obvodu projektu.
Platnosť: 23.04.2018
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

30. Zoznam rozpracovaných projektov jednoduchých pozemkových úprav

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia legislatívy, Odbor pozemkový
Popis: Dataset obsahuje zoznam rozpracovaných projektov jednoduchých pozemkových úprav s uvedením roku začatia spracovania diela v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a výmery obvodu projektu.
Platnosť: 23.04.2018
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

31. Individuálna účtovná závierka

Kontaktná osoba: Bc. Lívia Noseková, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, Finančný odbor
Popis: Dataset obsahuje spracovanie individuálnej účtovnej závierky.
Platnosť: 20.04.2018
Aktualizácia: ročne
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/3312

32. Rozborové štandardy

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Longauerová, Odbor štátnej správy lesného hospodárstva
Popis: Databáza zberu dát výkonu štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.
Platnosť: 15.05.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie:
OÚ v sídle kraja 2017 – LH: XML - XSD
OÚ podľa SK 2017 – LH: XML - XSD
OÚ mimo SK 2017 – LH: XML - XSD

33. Poľovné oblasti a lokality

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Vicenová, Odbor poľovníctva
Popis: Zaradenie poľovných revírov do poľovných oblastí a poľovných lokalít.
Platnosť: 15.05.2018
Aktualizácia: priebežná
Dokumenty na stiahnutie:
Poľovné oblasti a lokality: RTF

34. Databáza majetku na MPRV SR

Kontaktná osoba: Igor Malinovský, Oddelenie majetku štátu a investícií; Ing. Pavol Kučera, Oddelenie majetku štátu a investícií
Popis: Databáza hnuteľného a nehnuteľného hmotného a nehmotného majetku v správe MPRV SR.
Platnosť: 25.05.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

42. Dátový inventár rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Kontaktná osoba: Ing. Eva Dufalová, Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Dataset obsahuje dátový inventár MPRV SR a právnických osôb v jeho pôsobnosti.
Platnosť: 20.06.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie:
Dátový inventár - MPRV SR: XML - XSD
Dátový inventár - ŠVPS SR: XML - XSD
Dátový inventár - ÚŠKVBL: XML - XSD
Dátový inventár - ÚKSÚP: XML - XSD
Dátový inventár - PI SR: XML - XSD
Dátový inventár - PPA: XML - XSD
Dátový inventár - NPPC: XML - XSD
Dátový inventár - ŠVPÚ: XML - XSD
Dátový inventár - NLC: XML - XSD
Dátový inventár - IVVL: XML - XSD
Dátový inventár - ŠL TANAP: XML - XSD
Dátový inventár - ARVI: XML - XSD
Dátový inventár - MSA: XML - XSD
Dátový inventár - LESY SR, š. p.: XML - XSD
Dátový inventár - LPM ULIČ, š. p.: XML - XSD
Dátový inventár - NŽ TOPOĽČIANKY, š. p.: XML - XSD
Dátový inventár - ZÁVODISKO, š. p.: XML - XSD
Dátový inventár - HYDROMELIORÁCIE, š. p.: XML - XSD
Dátový inventár - AGROKOMPLEX, š. p.: XML - XSD
Dátový inventár - PS SR, š. p.: XML - XSD
Dátový inventár - AGROINŠTITÚT, š. p.: XML - XSD

63. Hranice užívania

Kontaktná osoba: Ing. Eva Dufalová , Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Dataset obsahuje hranice užívania deklarované žiadateľmi o priame podpory.
Platnosť: 02. 07. 2018
Aktualizácia: podľa potreby
https://data.gov.sk/dataset/hranice-uzivania