Cezhraničná spolupráca


Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicou. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach a sú doplnkom hlavných európskych programov.

Podpora v rámci programov sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepšenie programov vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

Existuje tu priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.
 

Aktualizácia otvorenej Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko – verzia 2.0

24-07-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom si Vás dovoľuje informovať o aktualizácií otvorenej Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko – verzia 2.0.

Projekt programu spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko má jedinečnú možnosť získať ocenenie RegioStars Awards 2018

09-07-2018
Ocenenie RegioStars vyzdvihuje osvedčené postupy v oblasti regionálneho rozvoja a oceňuje originálne a inovatívne projekty, ktoré sú atraktívne a inšpiratívne pre ostatné regióny. Jedným z takých sa stal aj projekt Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia. Projekt má navyše možnosť získať ocenenie verejnosti. Do hlasovania sa môžete zapojiť aj vy!

Voľné pracovné pozície na Spoločnom technickom sekretariáte v Budapešt

04-07-2018
Spoločný technický sekretariát Programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 ponúka dve voľné pracovné miesta na pozíciu Manažéra programu a na pozíciu Office manažéra v Budapešti v Maďarsku.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

01-06-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/07. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 14.9.2018.

Výzva na predkladanie žiadostí pre Malé a stredné podniky - SKHU/1801

10-04-2018
Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom, vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci Prioritnej osi 1 - Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

VÝZVA NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/OH/2018/04

13-02-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje „VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV“ pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/OH/2018/04.

VÝZVA NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

07-02-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom zverejňuje „VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Výberové konanie na pozíciu Programového manažéra Spoločného technického sekretariátu programu ENI HUSKROUA CBC 2014 – 2020

30-01-2018
Dovoľujeme si vás informovať, že Spoločný technický sekretariát programu ENI HUSKROUA CBC 2014 – 2020 v súčasnosti hľadá Programového manažéra...

Investujeme do výskumu a prenosu poznatkov v slovensko – českom pohraničí

16-01-2018
V rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu prostredníctvom malých a stredných podnikov.

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov

28-12-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ týmto dáva na vedomie, že Región Bíle Karpaty a Žilinský samosprávny kraj ako správcovia Fondu malých projektov INTERREG V-A SK-CZ vyhlasujú výzvu č. 1/FMP/6c/I, N a výzvu č. 1/FMP/11b/N na predkladanie žiadostí na poskytnutie NFP. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 28. 2. 2018.

Zverejnenie výzvy 1. a 2. výzvy hodnotiteľov v programe ENI HUSKROUA CBC 2014 – 2020

19-12-2017
Operačný program: Programy cezhraničnej spolupráce

Výberové konanie na pozíciu projektový manažér na Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko

17-07-2017
Centrum pre európske projekty ako zastrešujúca organizácia pre spoločný technický sekretariát vyhlasuje v mene riadiaceho orgánu (Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky) a národného orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko výberové konanie na pozíciu projektový manažér na Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko so sídlom v Krakove (Poľsko).

Aktualizácia vyzvania na predkladanie projektov v rámci Technickej pomoci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, INTERREG V-A SK-AT/2017/TP/01

10-07-2017
Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zverejňuje aktualizáciu prílohy č. 3 Vyzvania TP a prílohy č. 5 Manuálu pre technickú pomoc. V rámci dokumentov išlo o formálnu úpravu zjavných chýb v písaní.