Oznámenie

25-01-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 25.1.2012 vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadosti o NFP pre prioritnú os 1...