Videá

Klienti sociálnych služieb dostanú možnosť prejsť z veľkých neosobných centier do malých komunitných

22-05-2017

Poskytovatelia sociálnych služieb budú môcť získať finančné prostriedky na podporu prechodu z inštitucionálnej formy na komunitnú. Týka sa to zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z fondov EÚ je vyčlenených takmer 68 miliónov eur.

Pozrite si video.