Aktuality

Oznam pre žiadateľov o NFP – vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

12-04-2018

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) oznamuje, že dňa 9. apríla 2018 vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov. Je zameraná na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „CIZS“)

Cieľom výzvy je modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti v rámci územia SR okrem Bratislavského kraja.

Výzva na predkladanie projektových zámerov je zverejnená v rámci dvojkolového procesu výberu projektov CIZS. Na túto výzvu bude nadväzovať výzva na predkladanie žiadostí o NFP, do ktorej sa bude môcť, po jej vyhlásení zapojiť iba žiadateľ, ktorý predloží projektový zámer a bude mu vydaná pozitívna alebo negatívna hodnotiaca správa.

Projektovým zámerom sa preukazuje potvrdenie záujmu samosprávy a poskytovateľov služieb ambulantnej zdravotnej starostlivosti o partnerstvo a súlad s hlavnými podmienkami fungovania centra. Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov prispeje aj k minimalizovaniu administratívnej náročnosti, personálnych, ale aj finančných výdavkov spojených s vypracovaním náročnej projektovej a technickej dokumentácie, ktorá sa k projektovému zámeru nepredkladá. 

Výzva na predkladanie projektových zámerov  je určená pre projekty s lokálnym dopadom, bez uplatnenia schémy štátnej pomoci v rámci oprávnených spádových oblastí, zaradených do  1. etapy realizácie.

Na výzvu je vyčlenených 70 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom maximálna výška finančného príspevku z toho fondu na projekt predstavuje 700 tis. eur.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v sekcii "Výzvy" na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na linku http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 budú potenciálnym žiadateľom NFP poskytované prostredníctvom osobných konzultácií odo dňa zverejnenia výzvy, t. j. od 9. apríla 2018 až do uzatvorenia výzvy, t. j. do 8. júna 2018.

Záujemcovia o osobné konzultácie si môžu dohodnúť termín s uvedením konkrétneho dňa a hodiny osobnej konzultácie prostredníctvom e-mailovej adresy: mzsoirop@health.gov.sk. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie termínu  e-mailom, prípadne telefonicky.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že na uvedenú emailovú adresu je potrebné zaslať  okruh písomných otázok, ktoré budú predmetom osobnej konzultácie minimálne 3 - 5 kalendárnych dni pred dohodnutým termínom.

SO pre IROP poskytuje osobné konzultácie počas doby trvania výzvy, a to počas pracovných dní, v pondelok až piatok, na nižšie uvedenej adrese:

Ministerstvo zdravotníctva SR
sekcia európskych programov a projektov
Ferienčíkova 20
811 08 Bratislava

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že SO pre IROP neplánuje organizovať informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov a verejnosť k predmetnej výzve.