Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na podopatrenie 4.1 Investície do poľnohospodárskych produktov, oblasť obnoviteľné zdroje energie

05-06-2018

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu č. 29/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, podopatrenie 4.1 Investície v poľnohospodárskych podnikoch, oblasť obnoviteľné zdroje energie.

Výzva sa zameriava na investície do využívania energie z geotermálnych vrtov pri pestovaní plodín špeciálnej rastlinnej výroby; investície na energetické využitie biomasy vzniknutej primárne zo živočíšnej výroby poľnohospodárskeho podniku ako aj na založenie porastov rýchlorastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín.

Podpora je pre poľnohospodárske podniky, ktoré vyrobenú energiu spotrebujú u seba a tak zvyšujú svoju nákladovú efektívnosť.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa budú prijímať v termíne 15. 8. 2018 - 14. 9. 2018

Všetky potrebné informácie pre záujemcov sú dostupné tu: http://www.apa.sk/podopatrenie-4-1-oze