Aktuality

Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci Priority Únie 2

08-10-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 informuje žiadateľov v rámci Priority Únie 2 Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach o ich oprávnenosti ako žiadateľov o NFP prostredníctvom aktuálnej verzie Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.4

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)