Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

30-04-2019

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 30.4.2019

Dátum uzavretia:   10.9.2019

Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)

Konkrétny cieľ:  1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)