Národný potravinový katalóg

Čo prinesie Národný potravinový katalóg

21-08-2017

1. VÝRAZNÝ POZITÍVNY VPLYV NA KVALITU STRAVOVANIA ZA VEREJNÉ ZDROJE 

​Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) v rokoch 2009 – 2013 realizoval monitoring stravovacích zvyklostí detí vo veku 2 – 18 rokov v školských a predškolských zariadeniach a výsledkom boli nasledujúce zistenia:

 • prekračovanie odporúčaných dávok tukov,
 • výrazné prekračovanie dávok bielkovín (+60/- 100 %),
 • výrazne prekročený limit denného príjmu soli (+200 %).

Jedálne v škôlkach a školách formujú stravovacie návyky väčšiny populácie v detskom a dospievajúcom veku, pričom sa v mimoriadne vysokej miere riadia receptúrami Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR). NPK cez kvalitné potraviny a s nimi spojené nové receptúry umožňuje prispieť k potrebnej zmene stravovacích návykov mladej generácie. Celoživotné stereotypy v stravovaní sa nemenia ľahko. No lepšia dostupnosť informácií o zdravších lokálnych potravinách, ale najmä možnosť ich reálne ochutnať, by k zmene výrazne pomohla.

2. ZLEPŠENIE VEREJNEJ KONTROLY PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ POTRAVÍN

​ NPK prináša vo vzťahu k verejnému obstarávaniu (VO) nasledovné výhody:

 • minimalizácia ľudských vstupov; úplná elektronizácia priebehu VO bez neštandardného, nepoctivého alebo korupčného správania,
 • verejná kontrola procesu VO bez obmedzení informácií,
 • všetky procesy na jednom mieste; ich prehľadnosť a zrozumiteľnosť,
 • výrazný nárast dodávateľov vo verejnej súťaži; znížené náklady, flexibilita, jednoduchosť.

3. PODPORA ZNIŽOVANIA ZDRAVOTNÝCH VÝDAVKOV V SR

​CHRONICKÉ CHOROBY

​Chronické choroby sú finančne veľmi nákladné a pre zdravotné systémy a zdravotné poisťovne sa kontrola nákladov nad chronickými chorobami stáva strategickou výzvou. Podľa zistení WHO obezita zvyšuje ročné náklady na zdravotníctvo o 36 %, fajčenie o 21 % a ťažký alkoholizmus o 10 %. NPK so svojou ponukou kvalitných potravín od kvalifikovaných dodávateľov môže preto cez stravovanie vo verejných inštitúciách dlhodobo pozitívne vplývať na znižovanie metabolických rizikových faktorov chronických ochorení.

NPK zároveň podporí realizáciu spoločného politického rámca EÚ – ZDRAVIE 2020, ktorá je založená na štyroch prioritných oblastiach politických opatrení:

 • investícia do zdravia počas celého životného cyklu a vytváranie možností pre posilňovanie zodpovednosti obyvateľov za zdravie,
 • riešenie najväčších zdravotných výziev v regióne: neprenosných a prenosných ochorení,
 • posilňovanie zdravotných systémov, posilňovanie kapacít verejného zdravotníctva a pripravenosti, surveillance3 a schopnosti reagovať na núdzové situácie,
 • vytvorenie zdravých komunít a podporného prostredia pre zdravie ľudí.

Prioritná oblasť č. 1 politického rámca ZDRAVIE 2020 hovorí o investícii do vlastného zdravia počas celého životného cyklu

a o vytváraní možností pre posilňovanie zodpovednosti občanov za zdravie. Podpora dobrého zdravotného stavu občanov počas celého životného cyklu vedie k zvýšeniu predpokladanej dĺžky života a k dlhovekosti, ktoré môžu prinášať ekonomické, spoločenské

a individuálne prínosy. Cieľom je tiež vybudovanie efektívnej stratégie zdravej životosprávy, ktorej prioritou budú nové prístupy

k podpore zdravia a prevencii vzniku spoločensky závažných ochorení. Zaistenie dostatku a finančnej dostupnosti zdravých potravín

a výživy v priebehu života je jedným z nástrojov v boji s epidémiou obezity, rastom kardiovaskulárnych ochorení a diabetu.

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

​Nemenej dôležitou úlohou NPK je pomôcť pri voľbe zdravšieho životného štýlu obyvateľstva SR, ktorá úzko súvisí aj s oblasťou zabezpečenia zdravých potravín a výživy počas celého života občanov. V tejto súvislosti môže NPK pomôcť zabezpečiť dostupnosť zdravých potravín a zdravej výživy s ohľadom na zloženie, pôvod, označovanie, výchovu obyvateľstva a aktívnu spoluprácu viacerých rezortov (MPRV SR, Ministerstva financií SR (MF SR), Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR), ...).

Podľa výsledkov epidemiologických štúdií na medzinárodnej i národnej úrovni, škodlivé faktory vo výžive, ako sú napríklad nadmerný energetický príjem, zvýšený príjem nasýtených mastných kyselín, znížený príjem nenasýtených mastných kyselín, znížený príjem vlákniny, znížený príjem antioxidantov, nedostatočný príjem minerálnych látok, najmä vápnika, draslíka, horčíka, jódu a niektorých mikronutrientov ako selénu, nadmerný príjem sodíka (vo forme kuchynskej soli) významne ovplyvňujú výskyt chronických ochorení.

Štatistiky hovoria, že:

 • medzi rokmi 2010 – 2020 chronické choroby narastú globálne o 15 %,
 • od roku 2000 sa počet diabetikov na Slovensku zvýšil o 20 % (7 % populácie),
 • podľa zisťovaní European Health Interview Survey malo až 30 % populácie SR diagnostikovaný vysoký krvný tlak (2. najhoršia hodnota v EÚ),
 • obezitu alebo nadváhu má na Slovensku podľa zistení WHO 64 % mužov a 69 % žien vo veku nad 30 rokov.

4. ZNIŽOVANIE UHLÍKOVEJ STOPY A ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE SLOVENSKA

Vytvorením dostatočne veľkej a kvalitnej ponuky cez NPK sa zvýši dopyt po lokálne vyrábaných potravinách s cieľom znížiť environmentálnu záťaž spôsobenú nadmernou dopravou potravín z väčších vzdialeností, viacnásobným balením a prebaľovaním dovážaných produktov a chemickou konzerváciou potravín určených na dlhodobú prepravu a skladovanie. Taktiež sa výrazne obmedzí používanie papierovej formy dokumentácie pri VO potravín.

5. CELOPLOŠNÁ PODPORA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV (MSP) V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA V PRODUKCII POTRAVÍN PROSTREDNÍCTVOM:

 • vytvorenia dostatočne veľkej a kvalitnej ponuky cez NPK a zvýši sa tak dopyt po lokálne vyrábaných potravinách,
 • zvýšenia dopytu po lokálne vyrábaných potravinách s cieľom podpory potravinovej sebestačnosti regiónov,
 • zníženia „vstupných nákladov“, zníženia administratívnej záťaže, minimalizácie úkonov a vytvorenia otvorených príležitostí pre vstup MSP do obchodného vzťahu s disponentmi s verejnými zdrojmi,
 • zvýšenie zrozumiteľnosti VO pre dodávateľov potravín.

6. VYLEPŠÍ SA CIELENIE A ÚČINNOSŤ DOTAČNEJ POLITIKY V OBLASTI POTRAVÍN

​Vytvorením dynamického prieskumu kvality a kvantity produkovaných a nakupovaných potravín, budú poskytnuté presné štatistické podklady, na základe ktorých sa budú môcť vytvárať lepšie a adresnejšie národné politiky v oblasti podpory produkcie a obchodovania s potravinami a lepšie cieliť a využívať dotačné politiky.

Je to obojstranne výhodný proces, pretože NPK poskytne nielen podklady pre tvorcov dotačných politík, ale zároveň umožní na základe reálnych dát a argumentov aj racionalizáciu požiadaviek žiadateľov o dotácie.

Katalóg je k dispozícii na internetovej stránke www.npkinfo.sk  alebo call centrum na čísle 0800 700 706 a e-mailová podpora helpdesk@npkinfo.sk.