Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006

04-01-2011
z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Oznámenie o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu – Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007 – 2013

01-03-2007
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu Program rozvoja vidieka SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní...

Oznamy k opatreniam osi 1, 2, 3 a 4