Facebook Statistics

1200 nových pracovných miest na protipovodňové opatrenia

03-03-2011

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon na včerajšej tlačovej konferencii po skončení rokovania Vlády SR oznámil vytvorenie takmer 1200 pracovných príležitostí.

„Ministerstvo prostredníctvom dvoch podnikov v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ? štátneho podniku Hydromeliorácie, ktorý spravuje odvodňovacie systémy, a Lesov SR, štátneho podniku, ktorý spravuje 17 000 kilometrov drobných vodných tokov, vytvorí na obdobie od 1. apríla do 30. septembra 1 200 pracovných príležitostí na protipovodňové preventívne opatrenia,“ informoval minister.

Štátne organizácie lesného hospodárstva vytvoria približne 900 pracovných miest a Hydromeliorácie š.p. 270 pracovných miest, úmerne rozložených v jednotlivých slovenských regiónoch.

Na zabezpečenie protipovodňových opatrení a na podporné činnosti budú presunuté výdavky z kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky, rozpočtované pre Splnomocnenca pre územnú samosprávu a integrovaný manažment povodí a krajiny, na kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v roku 2011 v objeme 495 tisíc eur na realizáciu programu. Zvýšené požiadavky nemajú dopad na štátny rozpočet, nakoľko ide o realokáciu finančných prostriedkov medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Dlhodobo pretrvávajúca nepriaznivá finančná situácia v š.p. Hydromeliorácie, ktorý o.i. spravuje odvodňovacie systémy spôsobuje, že sa v potrebnej miere finančne nedotuje starostlivosť o tento rozsiahly majetok štátu. Uvoľnením finančných prostriedkov z rozpočtu úradu vlády SR sa napomôže realizácia prác súvisiacich s revitalizáciou odvodňovacích a melioračných stavieb, vrátane  tvorby sezónnych pracovných miest.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood