Facebook Statistics
Značka Kvality

Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (01.07. 2022 – 30. 06. 2023)

Dňa 1. júla 2022 prevzala Slovenska republika po Maďarsku už svoje v poradí šieste Predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4). Rotujúce ročné slovenské predsedníctvo vo V4 (ďalej len „SK V4 PRES“) bude prebiehať paralelne s predsedníctvom SR v Slavkovskom formáte a s českým a švédskym Predsedníctvom v Rade EÚ.

Program SK V4 PRES bol schválený vládou SR na rokovaní 28. júna 2022. Po Slovensku bude zoskupeniu predsedať Česká republika.

Základná filozofia SK V4 PRES je postavená na troch hlavných princípoch:

  • pozitívna agenda a príspevok k spoločným európskych riešeniam;
  • pragmatický prístup a spolupráca v oblastiach, kde možno zosúladiť spoločné pozície so zohľadnením národných záujmov;
  • sektorálna dimenzia spolupráce s dôrazom na občana.

Zámerom SK V4 PRES je nadviazať na predchádzajúce úspešné predsedníctva a hľadaním synergií v oblastiach spoločného záujmu podporovať presadzovanie tak národných, ako aj spoločných priorít V4. Priority Predsedníctva sa budú orientovať na nasledovné 4 kľúčové oblasti: prepojenia, ekonomika, udržateľnosť a ľudia. Pozornosť bude venovaná prehlbovaniu regionálnej dimenzie a aktivitám prispievajúcim k spoločným európskym riešeniam s cieľom rozvíjania silného regiónu V4, ako neoddeliteľnej súčasti Európy, resp. existujúcich medzinárodných zoskupení.

Priority SK V4 PRES v oblasti pôdohospodárstva

Implementácia novej SPP po roku 2022

Príprava na implementáciu a samotné vykonávanie novej spoločnej poľnohospodárskej politiky po r. 2022 bude jednou z hlavných priorít slovenského predsedníctva. Dôraz bude kladený aj na spoluprácu a výmenu skúseností pri uplatňovaní nového modelu vykonávania SPP (NDM) a na zavádzanie finančných nástrojov v sektore poľnohospodárstva.

Napĺňanie cieľov Stratégie „Z farmy na stôl“ (F2F)

Zámerom SK V4 PRES bude dosahovanie cieľov v oblasti znižovania používania pesticídov a prípravkov na ochranu rastlín, rovnako tak aj cieľov v oblasti znižovania používania hnojív presadzovaním prvkov precízneho poľnohospodárstva. Pozornosť bude venovaná aj opatreniam v boji proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR).

V rámci Predsedníctva plánuje rezort MPRV SR podporovať a rozvíjať spoluprácu medzi krajinami V4+, za účelom koordinovania spoločného postupu aj vo vzťahu k novej európskej legislatíve v oblasti prípravkov na ochranu rastlín (SUR).

Napĺňanie cieľov Stratégie EÚ pre pôdu do roku 2030 vo väzbe na uhlíkové poľnohospodárstvo

Jednou z hlavných priorít SK V4 PRES bude aj napĺňanie cieľov stratégie EÚ pre pôdu so zameraním sa na ochranu a obnovu pôdy a zabezpečenie jej udržateľného využívania, a to aj vo väzbe na rozvoj konceptu uhlíkového poľnohospodárstva. Uvedené aktivity môžu prispieť k lepšiemu zapojeniu poľnohospodárov aj lesníkov k dosahovaniu spoločných klimatických cieľov. Zároveň plánujeme rozvíjať spoluprácu medzi krajinami V4+ aj čo sa týka na SR aktuálne rozpracovaného konceptu Pôdy, ako uhlíkovej a vodnej banky krajiny.

Implementácia Stratégie EÚ pre lesy do roku 2030

V oblasti lesného hospodárstva bude prioritou slovenského predsedníctva presadzovať trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, vrátane uplatňovania prírode blízkych postupov, najmä v rámci implementácie novej lesnej stratégie EÚ do roku 2030. Hlavným cieľom SK V4 PRES bude pokračovať v efektívnej spolupráci, výmene informácií a skúseností medzi krajinami V4, a to najmä vo svetle aktuálnych legislatívnych návrhov EÚ.

Koordinácia práce v rámci iniciatívy BIOEAST

Čo sa týka výskumu a inovácií, jednou z hlavných priorít SK V4 PRES bude pokračovať v efektívnej spolupráci v rámci iniciatívy BIOEAST a podporovať tak rozvoj udržateľného biohospodárstva v regióne CEE. Dôležité bude aj vykonávania aktivít zameraných na posilnenie účasti rezortu na formovaní politiky Európskeho výskumného priestoru a v rámcovom programe „Horizon Europe“ (HE).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood