Facebook Statistics
Značka Kvality

Všeobecná informácia

​​

Stredoeurópska iniciatíva

Central European Initiative - CEI / SEI) je regionálne združenie 17 krajín (z toho 9 z nich sú ČŠ Európskej únie). Zameriava sa na postupnú integráciu svojich členov, resp. tých ktorí ašpirujú na vstup do EÚ. Iniciatíva kladie veľký dôraz najmä na ekonomickú spoluprácu v regióne SVE, ZB a VP, zelenú transformáciu hospodárstiev, konektivitu, spoluprácu v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry, médií a lokálnej samosprávy. Nemenej dôležitým cieľom je aj rozvoj regionálnej spolupráce medzi členmi iniciatívy vo viacerých oblastiach. Stredoeurópska iniciatíva pracuje v podmienkach vzájomného pochopenia a konsenzu. Pripravuje, zabezpečuje a hodnotí národné i medzinárodné projekty. Je určená na posilnenie súdržnosti a solidarity v Európe a na úsilie vyhnúť sa vzniku nových deliacich čiar na kontinente. SEI vyvíja činnosť v troch dimenziách: vládnej, parlamentnej a podnikateľskej.

História SEI

SEI bola založená v r. 1989 štyrmi krajinami - Talianskom, Juhosláviou, Maďarskom a Rakúskom, ako medzivládna platforma pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu. V ďalšom roku bola rozšírená o Československo (tzv. Pentagonála) a v r. 1991 aj o Poľsko. Hlavným cieľom SEI bola pomoc krajinám strednej a východnej Európy v ich procese približovania k EÚ. Po rozšírení o krajiny juhovýchodnej a východnej Európy a po rozšírení EÚ v r. 2004 sa začala SEI prioritne orientovať na krajiny západného Balkánu a východnej Európy.

Členmi SEI je aktuálne 17 štátov: Albánsko, Bielorusko (pozastavené členstvo), Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Taliansko a Ukrajina.

Základná štruktúra Stredoeurópskej iniciatívy je tvorená tromi dimenziami: vládnou, ekonomickou a parlamentnou. Na vládnej úrovni sú najvyššou formou každoročné jesenné summity predsedov vlád, schôdzky ministrov zahraničných vecí (jar) organizované predsedníckou krajinou, ako aj stretnutia rezortných ministrov – organizované nepravidelne, podľa priorít predsedníckej krajiny. Na parlamentnej úrovni sa stretávajú zástupcovia národných parlamentov. Výkonnou zložkou vládnej dimenzie sú stretnutia Výboru národných koordinátorov.

Predsedníctvo v SEI

Predsedníctvo v SEI je rotujúce s ročnou funkčnou periodicitou. Slovenská republika naposledy iniciatíve predsedala v r. 2005. Aktuálne iniciatíve predsedá Bulharsko. Najbližšie SR prevezme predsedníctvo v r. 2028.

Výkonný sekretariát
Výkonný sekretariát, resp. sídlo iniciatívy sa nachádza v talianskom Terste. Sekretariát zabezpečuje bežnú činnosť SEI a jeho generálnym tajomníkom je od januára 2019 bývalý taliansky senátor R. Antonione. Pozícia alternujúceho generálneho tajomníka Stredoeurópskej iniciatívy je aktuálne neobsadená.

Najvyšším orgánom SEI je stretnutie predsedov vlád členských krajín. Aktivity SEI, prevažne vo forme projektov, sú financované z fondov SEI, do ktorých prispievajú členské krajiny. Výber a financovanie projektov schvaľuje Výbor národných koordinátorov SEI. Aktivity SEI sú zamerané predovšetkým na nasledujúce oblasti: udržateľné poľnohospodárstvo, rozvoj ľudských zdrojov, udržateľná energetika, ochrana klímy a životného prostredia, doprava, informačná spoločnosť, médiá, regionálna a cezhraničná spolupráca, veda a technológie, rozvoj podnikania, medzikultúrna spolupráca, menšiny. Informácie sú smerom k verejnosti komunikované prostredníctvom "CEI Newslettera", ktorý vydáva sekretariát SEI v Terste. Všetky dôležité informácie v spojitosti s aktivitami SEI, sú dostupné na webovej stránke www.cei.int.

Finančné nástroje Stredoeurópskej iniciatívy

Kooperačný fond bol vytvorený s cieľom napomôcť dosiahnuť zámery a ciele Stredoeurópskej iniciatívy prostredníctvom tzv. projektov kooperačných aktivít – seminárov, konferencií a tréningových kurzov.

Trust Fund pri Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR) bol založený s cieľom podporiť aktivity Stredoeurópskej iniciatívy zamerané predovšetkým na oblasť infraštruktúry, energie, pôdohospodárstva, stavebníctva, malého a stredného podnikania.

Program KEP (Know-how Exchange Programme, KEP) je určený na podporu spolupráce a transferu know-how a skúseností nových členských krajín EÚ nečlenským krajinám. Je financovaný z Kooperačného fondu a Trust Fondu Stredoeurópskej iniciatívy.

Európske projekty podporujú zapojenie členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy do európskych projektov, zameraných na medzinárodnú a regionálnu spoluprácu v oblasti dopravy, energetiky, udržateľného rozvoja, informačnej spoločnosti, kultúry, vzdelávania, vedy a techniky.

Vedecko – technologická sieť podporuje vedecko-technologickú spoluprácu pracovníkov prostredníctvom medzinárodných výskumných centier v Terste a v partnerských inštitúciách v krajinách Stredoeurópskej iniciatívy, ich účasť na výskumných projektoch, vedeckých workshopoch zameraných na oblasti teoretickej a aplikovanej fyziky, matematiky, bio-inžinierstva, nanotechnológie, chémie a pod.

Univerzitná sieť (University Network, UniNet) je príležitosťou pre členské univerzity realizovať výmenné pobyty študentov a učiteľov.

Zverejnenie novej výzvy na predkladanie projektov v rámci Fondu spolupráce SEI

Dovoľujeme si Vás informovať o spustení novej výzvy na predkladanie projektov v rámci Fondu spolupráce SEI.

Termín na podávanie prihlášok: 13. október 2023

Celková suma sprístupnená v rámci výzvy je 420 000 EUR

Rozpočet je rozdelený na dva hlavné segmenty:

  • Implementácia Akčného plánu SEI: 230 000 EUR. Dodatočná suma až do výšky 90 000 EUR bude k dispozícii na spolufinancovanie návrhov – v rámci návrhov predložených v rámci tohto segmentu, ktoré vo fázach hodnotenia spĺňajú požiadavky stanovené pre vlajkové podujatia CEI (pozri časť 5.4 Výzvy).
  • Riešenie dôsledkov ruskej agresie proti Ukrajine pre región SEI: 100 000 EUR

Upozorňujeme, že žiadosti možno podávať výlučne do jedného rozpočtového segmentu, nie do oboch.

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné alebo súkromné subjekty registrované v členskom štáte SEI (verejné a súkromné subjekty, mimovládne organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, prípadne aj medzinárodné organizácie). V rámci uvedenej výzvy môže žiadajúca inštitúcia podať žiadosť len raz.

Aplikačný balík a dokumentácia k výzve: CEI Cooperation Fund [br] Call for Proposals 2023 – CEI Application

Národný koordinátor SEI v Slovenskej republike
Manuel Korček, veľvyslanec, odbor globálnych ekonomických politík
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Tel. +421 2 5978 3864
E-mail: [email protected]

Rezortný koordinátor SEI na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Mgr. Danka Pindiaková, odbor zahraničnej koordinácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Tel. +421 2 59266 222
E-mail: [email protected]

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood