Facebook Statistics
Značka Kvality

Všeobecná informácia

Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie 4 stredoeurópskych krajín – Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľskej republiky. Ide o živú a neformálnu regionálnu štruktúru 4 členských krajín EÚ a NATO, ktoré sa hlásia k rovnakým hodnotám, majú spoločnú históriu, kultúru a geografické postavenie. V4 je dynamickým regionálnym zoskupením členských krajín EÚ, ktoré vytvára priestor pre posilňovanie koordinačného a konzultačného mechanizmu s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej politiky, regionálneho rozvoja, hospodárskej a kultúrnej spolupráce.

V súvislosti so zmenami po roku 1989 sa tri stredoeurópske krajiny rozhodli pre užšiu spoluprácu s cieľom zaradiť sa „naspäť“ do Európy. Už v máji roku 1990 bola zvolaná bratislavská schôdzka predstaviteľov vlád ČSFR, Poľska, Maďarska, ktorá vytvorila predpoklady pre vytvorenie projektu trojstrannej spolupráce týchto krajín. Vo Vyšehrade (Visegrád, Maďarsko) 15. februára 1991 podpísali česko-slovenský prezident Václav Havel, poľský prezident Lech Walesa a maďarský predseda vlády József Antall Vyšehradskú deklaráciu, čím bol položený základný kameň vyšehradskej spolupráce. V deklarácii boli uvedené nasledovné ciele: obnovenie štátnej suverenity, eliminácia pozostatkov totalitného systému, vybudovanie parlamentnej demokracie, vytvorenie moderného trhového hospodárstva, plné zapojenie sa do európskeho politického, bezpečnostného, hospodárskeho a právneho systému.

Rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky v roku 1993 sa trojstranná vyšehradská spolupráca transformovala na štvorstrannú – V4. V roku 1998 došlo k revitalizácii pôsobenia Vyšehradskej skupiny. Na bratislavskom summite predsedov vlád krajín V4 v máji 1999 boli prijaté dokumenty „Obsah vyšehradskej spolupráce“ a „Spoločné vyhlásenie predsedov vlád krajín V4“, ktoré zakotvili prehĺbenie spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu a vzájomnú podporu pri integrácii do európskych a euroatlantických štruktúr. Základné ciele prvej dekády krajín V4 boli naplnené úspešnou realizáciou spoločensko-ekonomickej transformácie, prehlbujúcou sa regionálnou spoluprácou a ich integráciou do NATO a EÚ. Vyšehradská skupina prispela k zvýšeniu stability regiónu a prehlbovaniu európskej integrácie. Predsedovia vlád krajín V4 prijali v máji 2004 Kroměrížsku deklaráciu, v ktorej zdôraznili význam pokračovania vyšehradskej spolupráce v nových podmienkach po vstupe do EÚ a NATO a zároveň v nej boli definované nové priority V4 pre ďalšiu etapu jej vývoja.

Regionálna spolupráca V4 sa úspešne rozvíja viac ako 20 rokov v sektorovej/medzirezortnej oblasti, napr. hospodárstvo, infraštruktúra, energetika, cezhraničná spolupráca, kultúrne – štipendijné výmeny, koordinácia zahranično-politických pozícií a presadzovanie spoločných záujmov v EÚ i vo vzťahu k tretím krajinám/regiónom. Počas slovenského predsedníctva vo V4 bola na samite predsedov vlád krajín V4 dňa 15. februára 2011 prijatá Bratislavská deklarácia, ktorá pri príležitosti 20. výročia vyšehradskej spolupráce zhodnotila doterajšie výsledky činnosti V4 a definovala jej hlavné výzvy do budúcnosti.

Spoluprácu V4 koordinujú ministerstvá zahraničných vecí a národní vyšehradskí koordinátori. Základom aktivít je program predsedníckej krajiny, ktorý schvaľujú predsedovia vlád krajín na samitoch V4. Od 1. júla 2015 Vyšehradskej skupine predsedá Česká republika.

ZDROJ: MZVaEZ SR

Ďalšie informácie o Vyšehradskej skupine možno nájsť na stránke www.visegradgroup.eu

Stručný prehľad stretnutí ministrov poľnohospodárstva krajín V4 +

Slovenské predsedníctvo (1.7.2010 – 30.6.2011)

Dátum: 8. – 9. novembra 2010
Miesto: Bratislava, Slovenská republika
Formát: V4+ Bulharsko, Rumunsko
Témy rokovania:

 1. Budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013
 2. Ochrana poľnohospodárskej pôdy – moratórium na nákup pôdy cudzincami

Závery: podpísanie spoločnej deklarácia

Dátum: 13. – 14. júna 2011
Miesto: Sliač - Sielnica, Slovenská republika
Formát: V4+ Bulharsko, Rumunsko
Témy rokovania:

 1. Budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky a správa Európskeho parlamentu – „Dessova správa“
 2. Spoločný postoj ku kompenzácii v zeleninárskom sektore s ohľadom na vypuknutie nákazy spôsobenej baktériou Ecoli

Závery: Záznam pre pamäť

 

České predsedníctvo (1.7.2011 – 30.6.2012)

Dátum: 24. –25. august 2011
Miesto: České Budějovice, Česká republika
Formát: V4+ Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko
Témy rokovania:

 1. Spoločný postup krajín V4+3 v rámci diskusií k budúcej podobe Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 v kontexte s očakávaným zverejnením legislatívnych návrhov.
 2. Diskusia a výmena skúseností v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a biomasy.

Závery: Spoločná deklarácia o budúcnosti národných doplnkových platieb pre rok 2012, ktorá bola predložená eurokomisárovi pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacianovi Cioloşovi.

Dátum: 29.februára 2012
Miesto: Brno, Česká republika
Formát: V4+ Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko
Témy rokovania:

 1. Budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky so zameraním sa na rozvoj vidieka v období 2014 – 2020
 2. Akvakultúra
 3. Kvalita potravín

Závery: Vedúcim delegácií krajín rozšírenej Vyšehradskej štvorky sa nepodarilo dospieť k podpisu spoločného vyhlásenia, napriek tomu viedli rozsiahlu diskusiu k aktuálnym problémom a zhodli sa na potrebe naďalej koordinovať svoje aktivity smerom ku Komisii a vystupovať jednotne ako zoskupenie nielen krajín V4 ale 7 krajín EÚ.

 

Poľské predsedníctvo (1.7.2012 – 30.6.2013)

Dátum: 2. - 3. júla 2012
Miesto: Rzeszów, Poľská republika
Formát: V4+ Bulharsko, Rumunsko
Témy rokovania:

Budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky

 1. Všeobecné stanovisko k reforme spoločnej poľnohospodárskej republiky
 2. Viacročný finančný rámec
 3. Jednoduchšie a nákladovo efektívne riešenia (SAPS, aktívny poľnohospodár, malý poľnohospodár, schémy podpory pre malých a mladých poľnohospodárov)
 4. Ekologizácia (oblasť ekologického záujmu, sankcie, a priori ekologický poľnohospodár („green by definition“), diverzifikácia plodín, trvalé trávnaté plochy)

Závery: prijatie Spoločného vyhlásenia ministrov poľnohospodárstva Vyšehradskej skupiny + Bulharska a Rumunska ku kľúčovým prvkom reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky

Dátum: 15. – 16. novembra 2012
Miesto: Varšava, Poľská republika
Formát: V4+ Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko
Témy rokovania:

Spoločná poľnohospodárska politika a jej budúcnosť a najmä rovnomerné rozdelenie priamych platieb.

 1. Finančné otázky (viacročný finančný rámec 2014 – 2020, rozpočet SPP 2014 – 2020)
 2. Reforma SPP (priame platby, rozvoj vidieka, greening)

Závery: prijatie Spoločného stanoviska ministrov poľnohospodárstva Bulharska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Slovenska a Slovinska ku kľúčovým prvkom reformy SPP

Dátum: 16. – 17. máj 2013
Miesto: Krakov, Poľská republika
Formát: V4+ Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko (Slovinsko sa nepridalo k spoločnému vyhláseniu)
Témy rokovania:

 1. Dopady „tabakovej smernice“ na jednotlivé krajiny V4+3 (návrh tabakovej smernice a posúdenie legislatívnych zmien predložených Európskou komisiou, zhrnutie dosiahnutých pokrokov a prediskutovanie priorít SPP v kontexte ďalších negociácií s Európskym parlamentom)
 2. Uplatňovanie schém reformy SPP na roky 2014 – 2020 (prechod zo SAPS na nový systém založený na platobných nárokoch vrátane prechodného obdobia; presun prostriedkov medzi piliermi - do ktorého piliera a do akej miery; aplikácia prechodnej vnútroštátnej pomoci; schéma malých fariem vrátane výšky a spôsobu podpory (jednotná sadzba); podpora mladých farmárov vrátane stanovenia výšky hektárov, na ktoré sa vzťahuje pomoc)

Závery: prijatie Spoločného vyhlásenia k návrhu smernice EP a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov, ktoré bolo predložené litovskému predsedníctvu.

 

Maďarské predsedníctvo (1.7.2013 – 30.6.2014)

Dátum: 19. september 2013
Miesto: Budapešť, Maďarsko
Formát: V4+ Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko
Témy rokovania:

1.    Zhodnotenie reformy SPP
2.    Ekologické poľnohospodárstvo
3.    Potravinové straty a potravinový odpad

Závery: prijatie Spoločnej deklarácie ministrov poľnohospodárstva Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Bulharska, Rumunska a Slovinska o reforme SPP
a o prechodných opatreniach na rok 2014

Dátum: 12. – 13. jún 2014
Miesto: Budapešť, Maďarsko
Formát: V4+ Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Témy rokovania:

1.    Zavedenie systému spätnej DPH na zamedzenie podvodom s DPH („reverzná DPH“)
2.    Diskusia o vykonávaní ustanovení týkajúcich sa organizácií výrobcov, operačných fondov a operačných programov v sektore ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007
3.    Návrh pestovania GMO

Závery: vedúci delegácií zúčastnených krajín sa zhodli na tom, že k pôvodne plánovanému prijatiu Spoločnej deklarácie k zavedeniu systému spätnej DPH nepristúpia, nakoľko problematika DPH vo väčšine zúčastnených krajín spadá pod  Ministerstvo financií a teda je potrebné prediskutovať ju predovšetkým na tejto úrovni.

 

Slovenské predsedníctvo (1.7.2014 – 30.6.2015)

Dátum: 6. - 7. október 2014
Miesto: Beladice, Slovenská republika
Formát: V4+ Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko
Témy rokovania:

1.    Návrh nariadenia EP a Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov
a problémy, ktoré tento návrh sprevádzajú (Spoločná deklarácia)
2.    Dopady sankcií  RF na krajiny V4+3
3.    Otázka minimálneho zaťaženia zvierat a podpora živočíšnej výroby vo vzťahu
k II. pilieru

Závery: prijatie Spoločnej deklarácie ministrov poľnohospodárstva Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Bulharska, Rumunska a Slovinska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov

 

Dátum: 18. - 19. máj 2015
Miesto: Bratislava, Slovenská republika
Formát: V4+ Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko
Témy rokovania:

1.    Zlepšenie postavenia farmárov v rámci potravinového dodávateľského reťazca (Spoločná deklarácia)
2.    Zjednodušenie SPP (politická diskusia)
3.    Aktuálny vývoj vo FOREST EUROPE vo vzťahu k siedmej konferencii ministrov o ochrane lesov v Európe (Madrid, 20. a 21. október 2015) – odsúhlasenie spoločnej pozície EÚ

Závery: prijatie Spoločného vyhlásenia ministrov poľnohospodárstva Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Bulharska, Rumunska a Slovinska k zlepšeniu postavenia farmárov v rámci potravinového dodávateľského reťazca a odsúhlasenie Spoločnej pozície krajín V4+3 k aktuálnemu vývoju v procese FOREST EUROPE/ právne záväznej dohode
o lesoch v Európe

 

České predsedníctvo (1.7.2015 – 30.6.2016)

Dátum: 26. - 27. august 2015
Miesto: České Budějovice, Česká republika
Formát: V4+ Bulharsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko
Témy rokovania:

1.    Podvody v potravinovom reťazci
2.    Súčasná situácia v sektore mlieka
3.    Osvedčené prístupy k ošetreniu pôdy

Závery: neprijímal sa spoločný dokument

Dátum: 28. - 28. apríl 2016
Miesto: Praha, Česká republika
Formát: V4+ Bulharsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko
Témy rokovania:

1.    Aktuálna situácia na komoditných trhoch, predovšetkým s ohľadom na sektor mlieka, bravčového mäsa a cukru
2.    Dvojaká kvalita potravín
3.    Možnosti zníženia negatívnych dopadov na produkciu rybolovu spôsobenej kormoránmi

Závery: Na záver stretnutia je naplánované prijatie Spoločného vyhlásenia k aktuálnej situácie na komoditných trhoch, predovšetkým s ohľadom na sektor mlieka, bravčového mäsa a cukru


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood