Facebook Statistics
Značka Kvality

Čo je twinning?

Twinning je implementačný nástroj Európskej únie na budovanie inštitúcií štátnej a verejnej správy v krajinách, spadajúcich pod programy vonkajšej pomoci Európskej únie IPA a ENPI (IPA-predvstupová pomoc, ENPI-európske cezhraničné partnerstvo):

 • juhovýchodná Európa: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Kosovo, Srbsko, Turecko (IPA)
 • východná Európa: Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko, Bielorusko, Ukrajina, Ruská federácia (ENPI)
 • južné Stredomorie: Maroko, Alžírsko, Tunis, Líbya, Egypt, Izrael, Jordánsko, Palestínske územia, Libanon, Sýria, (ENPI)
 • Island.(IPA)

Spôsob realizácie twinningu

Realizuje sa poskytnutím expertov z členských štátov EÚ so skúsenosťami zo zavádzania európskej legislatívy do národnej legislatívy v krajine prijímajúcej pomoc.

Expertné poradenstvo môže realizovať jedna členská krajina EÚ alebo konzorcium krajín EÚ.

Twinning má charakter grantu. Nie je to jednosmerná dodávka poradenstva z členského štátu pre prijímateľa, ale ide o spoločný proces, v ktorom každý z partnerov preberá na seba určité zodpovednosti. Prijímacia krajina sa zaväzuje k uskutočneniu a financovaniu reforiem, členský štát k podpore tohto procesu počas trvania projektu.

Kto môže poskytnúť expertov a zapojiť sa do Twinningu?

O twinningový projekt sa môže uchádzať organizácia štátnej alebo verejnej správy z členskej krajiny Európskej únie. Ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy sa môžu do projektov zapojiť automaticky. Ich príspevkové organizácie, orgány regionálnej samosprávy a všetky organizácie, ktorých zriadenie vyplýva zo zákona musia požiadať o akreditáciu (mandated body) na implementáciu twinningových projektov EÚ prostredníctvom Národného kontaktného bodu pre Twinning a TAIEX, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležistostí Slovenskej republiky.

Možnosti zapojenia sú nasledovné:

 • predloženie samostatnej ponuky za SR (môže podať jedna inštitúcia ale aj niekoľko slovenských inštitúcií spolu);
 • predloženie ponuky v konzorciu s iným členským štátom/štátmi EÚ (nie je možné pri twinning light projekte), a to ako hlavný partner (Lead Partner) alebo pomocný partner (Junior Partner);
 • individuálna účasť expertov prostredníctvom ponuky iného členského štátu EÚ.

Druhy twinningových projektov

Štandardný Twinning (dlhodobý)

Twinning light (krátkodobý)

 • dĺžka trvania 12-36 mesiacov
 • rozpočet projektu 250 000 až 2 mil. eur
 • nutná účasť stáleho twinningového poradcu* (RTA-Resident Twinning Advisor) z členskej krajiny EÚ v krajine príjemcu pomoci + niekoľko strednodobých (30-90 dní) a krátkodobých expertov (1-30 dní)
 • všetky náklady spojené vyslaním RTA hradí Európska komisia (byt, zdravotné poistenie, cestovné náklady, mzda, odmena experta)
 • vysielajúca inštitúcia z členského štátu resp. pri viacerých inštitúciách tá, ktorá znáša náklady na riadenie projektu, má nárok na kompenzáciu nákladov spojených s poskytnutím expertov vo výške 150 % platu expertov**
 • dĺžka trvania 6 mesiacov, max. 1 rok
 • rozpočet projektu do 250 000 eur
 • niekoľko krátkodobých misií expertov v celkovej dĺžke 6 mesiacov/1 rok
 • nie je možné vytvoriť konzorcium s inou krajinou; účasť experta z inej krajiny je však možná
 • všetky náklady s vyslaním expertov hradí Európska komisia (pobyt, cestovné náklady, odmena experta)
 • vysielajúca inštitúcia z členského štátu má nárok na kompenzáciu nákladov spojených s poskytnutím experta vo výške 150 % platu expertov

*stály twinningový poradca musí mať minimálne 3 roky prax v príslušnom odbore, byť znalý legislatívy EÚ a mať manažérske schopnosti

**v prípade konzorcia krajín EÚ jedna z krajín plní funkciu hlavného “lead“ partnera, ostatné krajiny sú pomocným „junior“ partnerom. Hlavný partner rozhodne tiež o rozdelení odmeny vysielajúcich organizácií. Junior partnerovi sa odporúča uzavrieť s hlavným partnerom zmluvu o rozdelení finančných prostriedkov určených na kompenzáciu nákladov.

Sektorové zameranie a cieľové skupiny twinningu

Sektorové zameranie twinningu

Cieľové skupiny v krajine prijímajúcej pomoc

 • Spravodlivosť a právo
 • Financie
 • Poľnohospodárstvo a rybolov
 • Jadrová bezpečnosť
 • Normalizácia a certifikácia
 • Obchod a priemysel
 • Štatistika
 • Štrukturálne fondy
 • Telekomunikácie
 • Zamestnanosť a sociálne veci
 • Životné prostredie
 • Zdravotníctvo
 • Energetika
 • Doprava
 • Vzdelávanie
 • zamestnanci štátnej a verejnej správy
 • členovia parlamentu,
 • odborové organizácie
 • sudcovia
 • právnici
 • prekladatelia

Twinningové projekty sú financované z programov IPA a ENPI, ktoré sú v rozpočtovom období 2014-2020 transformované na IPA II a ENI.

Záujem o účasť v twinningu – postup

1. Predloženie ponuky danej organizácie s akreditáciou na implementáciu zverejneného twinningového projektu prostredníctvom národného kontaktného bodu.

2. Účasť na výberovom konaní (selection meeting) na zastúpení EÚ v krajine prijímajúcej pomoc, prezentácia ponuky - detailného twinningového pracovného plánu s merateľnými kritériami, prípadne s ďalšími partnermi, s ktorými je vytvorené konzorcium (náklady spojené s účasťou na výberovom konaní nie sú preplácané, hradí si ich samotná organizácia).
V prípade twinning light projektu sa výberové konanie za účasti uchádzačov o twinning nekoná. Vyberá sa priamo zo zaslaných ponúk.

3. Podpis twinningového projektu a jeho realizácia.

Národný kontaktný bod pre Twinning pre Slovenskú republiku

Twinningová agenda je v EÚ zabezpečovaná prostredníctvom národných kontaktných bodov. V podmienkach Slovenskej republiky je národným kontakným bodom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Kontakt:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Odbor podnikateľského centra
Hlboká 2
811 04 Bratislava 37

e-mail: [email protected]

Kontaktný bod:

Karin Chrvalová, Ing.
Miestnosť: 212/C, 2.p.
Telefón: 59266-285

Národný kontaktný bod zabezpečuje:

 • predkladanie žiadostí slovenských organizácií o akreditáciu Európskej komisii
 • zverejňovanie projektov na twinningy (tzv. cirkuláciu) a následné zasielanie ponúk na zapojenie sa do twinningov
 • (výzvy na predkladanie ponúk sú zasielané národným kontaktným bodom vo všetkých členských štátoch EÚ a publikované tiež na webovej stránke Generálneho direktoriátu pre rozširovanie EÚ - DG Enlargement)
 • zasielanie životopisov expertov Európskej komisii
 • metodické usmerňovanie slovenskej inštitúcie, zapojenej do twinningového projektu (výklad ustanovení twinningového manuálu, splnenie potrebných formálnych náležitostí )
 • nevyhnutnú komunikáciu s Európskou komisiou a s národnými kontaktnými bodmi v členských štátoch EÚ.
 • zapojenie do riešenia vzniknutých problémov (napr. nedôsledné dodržiavanie twinningových pravidiel slovenskou inštitúciou), prípadné vyvolanie korekčných krokov voči predmetnej inštitúcii v rámci SR.

Prínosy twinningu

 • finančný prínos - inštitúcia, ktorá poskytne svojho experta na Twinningový projekt a riadi/koordinuje projekt, má nárok na kompenzáciu nákladov vo výške 150% platu daného experta,
 • politický prínos - posilnenie inštitucionálneho, právneho a ekonomického prostredia v krajine prijímajúcej pomoc
 • ekonomický prínos - posilnenie ekonomickej pozície SR v danom regióne
 • vznik dlhodobej expertnej spolupráce na bilaterálnej úrovni po ukončení projektu
 • získané skúsenosti v twinningoch sú pre slovenských odborníkov významným prínosom pre ich ďalšie pôsobenie v iných projektoch alebo v domácej organizácii.

Viac na:
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-twinning
http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood