Facebook Statistics
Značka Kvality

Charakteristika

Charakteristika MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre:

 1. poľnohospodárstvo
 2. potravinárstvo
 3. lesné hospodárstvo
 4. poľovníctvo
 5. rybárstvo
 6. vodné hospodárstvo (s výnimkou pôsobností uvedených v § 6 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov).

Ministerstvo v rozsahu vymedzenom zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, riadi výkon štátnej správy vykonávanej krajskými a okresnými úradmi na úsekoch:

 • poľnohospodárstva
 • lesného hospodárstva
 • poľovníctva
 • pozemkových úprav
 • štátnej veterinárnej starostlivosti

a v oblasti rybárstva a vodného hospodárstva v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými predpismi na úsekoch krajských a okresných úradov.