Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci pre rok 2014 (Program 0900208 „Štátna pomoc“ kapitoly MPRV SR)

Zoznam aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci pre rok 2014 (Program 0900208 „Štátna pomoc“ kapitoly MPRV SR)

29-03-2012

aktualizované 4.7.2014

Tabuľka bude postupne doplňovaná tak, ako budú ostatné schémy aktualizované v súlade s nariadením vlády SR č. 319/2011 Z. z., vyhláškou MPRV SR č. 320/2011 Z. z., zákonom č. 326/2005 Z. z. a Usmerneniami Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013.

Por. číslo
Číslo schémy Názov schémy Súčasný stav
1. SA.34589(2012/XA)(pôvodné číslo: XA 7/2010) Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat v znení Dodatku č. 3. Trvanie 30. 05. 2012 – 30. 06. 2014
2. SA.34588(2012/XA)(pôvodné číslo: XA 8/2010) Schéma štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v znení Dodatku č. 2 Trvanie 30. 05. 2012 – 30. 06. 2014
3. SA.34601 (2012/XA)(pôvodné číslo: XA 298/2009) Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 4 Trvanie 13.04.2012 – 30.06.2014
4. SA.34571(2012/N) Schéma štátnej pomoci v lesnom hospodárstve v znení Dodatku č. 1 Trvanie do 30.6.2014.
5. SA.34478(2012/X) Schéma štátnej pomoci na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov v znení Dodatku č. 1. Trvanie 15.05.2012 – 30.06.2014
6. SA.34749 (2012/XA)(pôvodné číslo: XA 252/2009) Schéma štátnej pomoci na úhradu strát na hospodárskych zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení v znení Dodatku č. 1 Trvanie 03. 07.2012 – 31. 12. 2013
7. DM-15/2014 Schéma minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel Trvanie 04.07.2014 - 30.06.2021
8. DM-3/2014 Schéma minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave Trvanie do 31.12.2020
9. DM-4/2013 Schéma minimálnej pomoci na úhradu strát na rybách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení Trvanie 11.10.2013 – 31.12. 2013

 

Tabuľka obsahuje štátnu pomoc poskytovanú prostredníctvom rezortných organizácií MPRV SR na základe transferu finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.

Por. číslo
Číslo schémy Názov schémy Súčasný stav
1. XA 255/2009 Schéma štátnej pomoci na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat v znení Dodatku č. 2 Trvanie do 30.6.2014
2. SA.27247
(pôvodné číslo: N 652/2008)
Schéma štátnej pomoci na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov v znení Dodatku č. 1 Trvanie do 30.6.2014
3. SA.27009
(pôvodné číslo: N 592/2008)
Schéma štátnej pomoci na školenia, poradenstvo a plány na odborné hospodárenie v lesoch v znení Dodatku č. 1 Trvanie do 30.6.2014

 

Tabuľka obsahuje štátnu pomoc poskytovanú rezortným organizáciám MPRV SR.

Por. číslo
Číslo schémy Názov schémy Súčasný stav
1. SA.26932
(pôvodné číslo: N 566/2008)
Schéma štátnej pomoci na ochranu lesov vo vlastníctve štátu a v lesoch prenajatých na území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku a v ich ochrannom pásme v znení Dodatku č. 1 Trvanie do 30.6.2014

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood