Facebook Statistics

Rozhodnutie – nepovolenie obnovy konania

19-10-2020
Rozhodnutie ministerstva č. 11123/2020-730 z 15.10.2020, ktorým zamieta odvolanie a potvrdzuje rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru opravných prostriedkov č. OU-PO-OOP4-2020/026725-FIL zo 17.06.2020 o nepovolení obnovy konania o poverení vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Klčov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood