Facebook Statistics

Slovenský poľnohospodársky produkt je produkt, ktorý  bol vypestovaný alebo zberaný v Slovenskej republike alebo cielene získaný v Slovenskej republike od zvierat znáškou, zo zabitých chovaných zvierat alebo z voľne žijúcich zvierat lovom alebo z farmového chovu zveri.

Slovenská potravina je potravina, na výrobu ktorej najmenej 75 % surovín a prísad z celkového množstva surovín použitých na jej výrobu pochádza zo  Slovenskej republiky a všetky fázy jej výrobného procesu sa uskutočňujú v Slovenskej republike.
Potravinu možno označiť slovami „Vyrobené na Slovensku“, ak všetky fázy jej výrobného procesu sa uskutočňujú v Slovenskej republike. Všetky produkty označené Značkou kvality SK tiež spĺňajú podmienky Slovenskej potraviny.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood