Facebook Statistics

Farmársky poľnohospodársky produkt je produkt, ktorý  bol vypestovaný na farme alebo bol získaný od zvierat alebo zo zvierat chovaných na farme v súlade s osobitnými predpismi.

Farmárska potravina je potravina, ktorá bola vyrobená na farme zo surovín vypestovaných alebo získaných od zvierat alebo zo zvierat chovaných na farme v súlade s osobitnými predpismi.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood