Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácie o možnostiach účasti na domácich a zahraničných veľtrhoch a výstavách financovaných prostredníctvom dotácie MPRV SR

16-04-2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) prostredníctvom podpory účastí na výstavách/veľtrhoch v Slovenskej republike i v zahraničí vytvára priestor pre prezentáciu vystavovateľov s cieľom zvyšovania výrobnej a obchodnej výkonnosti týchto subjektov. Spoločné expozície v národnom stánku pod záštitou ministerstva majú na výstavách/veľtrhoch umožniť spolu vystavovateľom za zvýhodnených podmienok predstaviť ich výrobný sortiment a obchodné ponuky, získať prehľad o technickom a technologickom vývoji v danom odvetví priemyslu a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a v prípade zahraničných výstav/veľtrhov aj realizácie exportných možností do konkrétneho teritória. Na základe poradou vedenia ministerstva schváleného Kalendára veľtrhov a výstav pre aktuálny rok je stanovené, ktoré domáce a zahraničné veľtrhy a výstavy budú podporené prostredníctvom dotácie pre oprávnených žiadateľov podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. z 28. septembra 2011 o podpore podnikania v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka. Dotácie je možné poskytnúť formou štátnej pomoci prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej PPA). Štátna pomoc v rezorte pôdohospodárstva sa poskytuje podnikateľským subjektom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve.

Podpory v pôdohospodárstve sa poskytujú ako:

1. Štátna pomoc
• priamou formou (dotácie), poskytnutím nenávratných prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MP SR podnikateľským subjektom,
• nepriamou formou v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

2. Minimálna pomoc (pomoc de minimis), predstavuje pomoc, ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov, určených na základe účtovného obdobia príjemcu dotácie, neprekročí limit stanovený príslušnou európskou legislatívou, ktorý v prípade prvovýrobcov predstavuje 7 500 Eur, v prípade rybného hospodárstva 30 000 Eur a v prípade spracovateľov až 200 000 Eur.

Podporné opatrenia podľa nariadenia vlády MPRV SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
§   3  Dotácia na účasť na výstave (poľnohospodárstvo )
§ 14  Dotácia na účasť spracovateľa na výstave (potravinárstvo)

V súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve  a na základe schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom DM-3/2014 (ďalej schéma) je možné požiadať o dotáciu na základe výzvy PPA. Cieľom poskytovania pomoci je podpora účasti spracovateľa na výstavách, prezentácia spracovaných poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárskeho priemyslu na domácom a zahraničnom trhu a  posilňovanie proexportných aktivít spracovateľov.

Výzva je zverejnená na stránke PPA. Vo výzve sa nachádzajú kontaktné osoby z  PPA, ktoré je možné kontaktovať ohľadom podania žiadosti na dotáciu a spracovania, žiadosť a usmernenie na vyplnenie žiadosti.

Poznámka :
V roku 2015 je zverejnená len jedna výzva, ktorá platí pre všetky veľtrhy a výstavy schválené v Kalendári veľtrhov a výstav 2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood