Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácia pre Okresné úrady

09-05-2014
Vzor zoznamu zamestnancov okresných úradov pre prístup do Registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Metodické usmernenie MPRV SR č. 1893/2013-430

09-07-2013
k posudzovaniu návrhov založenia porastu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde

Metodické usmernenie MPRV SR č. 1892/2013-430

09-07-2013
k aktualizácii máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek

Interné akty riadenia

Uplatňovanie zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy

12-06-2008
Informácia č.4905/2007


Usmernenie vo veci ťažieb nerastov

12-06-2008
Usmernenie - 737 /05-430


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood