Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácia pre Okresné úrady

09-05-2014
Vzor zoznamu zamestnancov okresných úradov pre prístup do Registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Metodické usmernenie MPRV SR č. 1893/2013-430

09-07-2013
k posudzovaniu návrhov založenia porastu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde

Metodické usmernenie MPRV SR č. 1892/2013-430

09-07-2013
k aktualizácii máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek

Interné akty riadenia

Uplatňovanie zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy

12-06-2008
Informácia č.4905/2007


Usmernenie vo veci ťažieb nerastov

12-06-2008
Usmernenie - 737 /05-430