Facebook Statistics

Zasadnutia Rezortnej koordinačnej skupiny MPRV SR

28-03-2017
Rezortná koordinačná skupina MPRV SR (RKS) je zriadená na základe uznesení vlády SR č. 431 z 5. júna 2003 a č. 627 z 23. októbra 2013. Predstavuje prvú úroveň koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ, ktorá vplýva na prípravu pozičných dokumentov SR vo všetkých etapách rozhodovacieho procesu...

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood