Facebook Statistics
Značka Kvality

Zasadnutia Rezortnej koordinačnej skupiny MPRV SR

28-03-2017

aktualizované 04.08.2022

Rezortná koordinačná skupina MPRV SR (RKS) je zriadená na základe uznesení vlády SR č. 431 z 5. júna 2003 a č. 627 z 23. októbra 2013. Predstavuje prvú úroveň koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ, ktorá vplýva na prípravu pozičných dokumentov SR vo všetkých etapách rozhodovacieho procesu. Jej hlavnou úlohou je koordinácia, pripomienkovanie a schvaľovanie predbežných stanovísk, pozícií, návrhov inštrukcií a stanovísk k legislatívnym a nelegislatívnym činnostiam schvaľovaným v jednotlivých inštitúciách EÚ. RKS vytvára priestor na konzultáciu o dôsledkoch, ktoré posudzovaný návrh môže mať pre SR v rámci pôsobnosti MPRV SR. Zasadnutia RKS sú vedené predsedom, ktorého vymenúva a odvoláva minister. Predseda ďalej vymenúva svojho zástupcu, tajomníka a ostatných členov RKS. Členmi RKS sú nominovaní odborní zamestnanci odboru zahraničnej koordinácie, zástupcovia jednotlivých odborných sekcií ministerstva a organizácií v pôsobnosti MPRV SR a zástupca MZVaEZ SR.

Na zasadnutia RKS môže jej predseda prizvať:

  1. expertov, ktorí pozičné dokumenty vypracovali,
  2. riaditeľov odborov alebo sekcií ministerstva, ktorých experti pozičné dokumenty vypracovali,
  3. predstaviteľov ministerstva v orgánoch EÚ v problematike patriacej do ich pôsobnosti,
  4. zástupcov iných štátnych inštitúcií v prípade, že prerokúvaná problematika zasahuje do ich kompetencií,
  5. odborníkov v oblasti európskych záležitostí, hospodárskej sféry, legislatívy a ďalších oblastí,
  6. odborníkov mimovládnych inštitúcií a organizácií, ktoré sa zásadným spôsobom podieľajú na spracovávaní problematiky spadajúcej do oblasti pôsobnosti RKS,
  7. zástupcov sociálnych partnerov, samosprávy, podnikateľských a spotrebiteľských a iných záujmových združení.

Organizačnú a administratívnu činnosť RKS zabezpečuje odbor zahraničnej koordinácie. Zasadnutia RKS sú neverejné a konajú sa na základe harmonogramu zasadnutí Rady EÚ, prípravných orgánov Rady EÚ a výborov Európskej komisie tak, aby riadne a včas plnili všetky svoje úlohy a funkcie.

Kontakt na tajomníka RKS:

Branislav Ženčuch, Ing.
Miestnosť: 212/C, 2.p.
​Telefón: 59266-284

Bližšie informácie získate na e-mailovej adrese: [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood