Facebook Statistics

Oddelenie poľnohospodárskej politiky

22-07-2016

aktualizované 21.01.2019

Helena LETTRICHOVÁ
druhá tajomníčka
Tel.: +32.2.74.36.824
Email: [email protected]
Poverená vedením oddelenia poľnohospodárskej politiky, Osobitný výbor pre poľnohospodárstvo (SCA), fytosanitárne otázky, spoločná organizácia trhu, GMO
Alexandra BENOVICSOVÁ
tretia tajomníčka
Tel.: +32.2.74.36.832
Email: 
[email protected]
Osobitný výbor pre poľnohospodárstvo (SCA), Spoločná poľnohospodárska politika – priame platby a horizontálne otázky, finančné otázky, obchod, nekalé obchodné praktiky
Beáta 
HETÉNYIOVÁ
tretia tajomníčka
Tel.: +32.2.74.36.742
Email: [email protected]
Osobitný výbor pre poľnohospodárstvo (SCA), rozvoj vidieka, asistentka oddelenia poľnohospodárskej politiky
Ľubomír JANIUK
prvý tajomník
Tel.: +32.2.74.36.772
Email: [email protected]
Coreper I, veterinárna starostlivosť, hygiena potravín, bezpečnosť potravín, klonovanie zvierat
Zlatica DAUBNEROVÁ
druhá tajomníčka
Tel.: +32.2.74.36.858
Email: [email protected]
Spoločná rybárska politika (SRP), Codex Alimentarius, označovanie a kvalita potravín, lesné hospodárstvo

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood