Facebook Statistics
Značka Kvality

Záverečná správa o vykonávaní OPRH

31-03-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje Záverečnú správu o vykonávaní OP RH, ktorá bola v súlade s článkom 67 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo zaslaná na Európsku komisiu.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood