Facebook Statistics
Značka Kvality

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1928

12-05-2020
z 19. novembra 2019, ktorým sa mení úroveň úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2019, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/916

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1804

12-05-2020
z 28. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o zmeny žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu, kontroly v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme a kontrolný systém v súvislosti s krížovým plnením

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1174

12-05-2020
z 9. júla 2019, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú rozpočtové stropy na rok 2019

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/766

12-05-2020
zo 14. mája 2019, ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o konečný termín na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, konečný termín na oznámenie zmien jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu a konečný termín pre žiadosti o pridelenie platobných nárokov alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na rok 2019

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/532

12-05-2020
zo 16. apríla 2020, ktorým sa v súvislosti s rokom 2020 stanovujú výnimky z vykonávacích nariadení (EÚ) č. 809/2014, (EÚ) č. 180/2014, (EÚ) č. 181/2014, (EÚ) 2017/892, (EÚ) 2016/1150, (EÚ) 2018/274, (EÚ) 2017/39, (EÚ) 2015/1368 a (EÚ) 2016/1240, pokiaľ ide o určité administratívne kontroly a kontroly na mieste uplatniteľné v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/531

12-05-2020
zo 16. apríla 2020, ktorým sa v súvislosti s rokom 2020 stanovuje výnimka z článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o úroveň platby preddavkov v prípade priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka týkajúcich sa plôch a zvierat, a z článku 75 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o priame platby

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/501

12-05-2020
zo 6. apríla 2020, ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o konečný termín na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, konečný termín na oznámenie zmien jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu a konečný termín pre žiadosti o pridelenie platobných nárokov alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na rok 2020

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/127

12-05-2020
z 29. januára 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o finančnú disciplínu od rozpočtového roka 2021, a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o pružnosť medzi piliermi vzhľadom na kalendárny rok 2020

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272

06-03-2019
zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú rozpočtové stropy na rok 2017

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/701

06-03-2019
z 8. mája 2018, ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o konečný termín na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, konečný termín na oznámenie zmien jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu a konečný termín pre žiadosti o pridelenie platobných nárokov alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na rok 2018

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/709

06-03-2019
zo 14. mája 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o požiadavky na návesky v súvislosti s žiadosťami o pomoc týkajúcimi sa plôch využívaných na pestovanie konopy

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/746

06-03-2019
z 18. mája 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o zmenu jednotných žiadostí a žiadostí o platbu a kontroly

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1784

06-03-2019
z 9. júla 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 639/2014, pokiaľ ide o určité ustanovenia o ekologizačných postupoch stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood