Facebook Statistics
Značka Kvality

Na realizáciu cieľov Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 slúžia osi a opatrenia:

OS 1 ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SEKTORA POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

 • Opatrenie 1.1 Modernizácia fariem
 • Opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
 • Opatrenie 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
 • Opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
 • Opatrenie 1.5 Odbytové organizácie výrobcov
 • Opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
 • Opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb

OS 2 ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY

 • Opatrenie 2.1 zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy
  • Podopatrenie 2.1.1 Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach
  • Podopatrenie 2.1.2 Platby v rámci sústavy Natura 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/608/ES
  • Podopatrenie 2.1.3 Agroenvironmentálne platby
  • Podopatrenie 2.1.4 Platby za životné podmienky zvierat
 • Opatrenia 2.2 zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy
  • Podopatrenie 2.2.1 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
  • Podopatrenie 2.2.2 Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda
  • Podopatrenie 2.2.3 Lesnícko-environmentálne platby
  • Podopatrenie 2.2.4 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

OS 3 KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH A DIVERZIFIKÁCIA VIDIECKEHO HOSPODÁRSTVA

 • Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
 • Opatrenie 3.2A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť A
 • Opatrenie 3.2B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť B
 • Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
 • Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
 • Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
 • Opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia

OS 4 LEADER

 • Opatrenie 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia
 • Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
 • Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny

OS 5 OPERÁCIE TECHNICKEJ POMOCI

 • Opatrenie 5.1.1 Technická pomoc
 • Opatrenie 5.1.2 Národná sieť rozvoja vidieka

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood