Facebook Statistics
Značka Kvality

Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny

Cieľ

 • Zachovanie a podpora udržateľných systémov hospodárenia, ktoré rešpektujú ochranu životného prostredia a charakter krajiny.
 • Riešenie špecifického znevýhodnenia vyplývajúceho z implementácie smerníc NATURA 2000 a rámcovej smernice pre vodnú politiku prostredníctvom:
  • trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskych území s vysokou prírodnou hodnotou
  • ochrany a zlepšenia stavu vodných zdrojov.
 • Zlepšenie životných podmienok zvierat,
 • Zalesňovanie najmä orných pôd zmiešanými drevinami pre zabezpečenie ochrany a stability územia poškodeného vodnou eróziou, zosunmi pôdy, záplavami,
 • Riešenie špecifického znevýhodnenia vyplývajúceho z implementácie smerníc NATURA 2000 ( 5 stupeň ochrany) na lesných pozemkoch,
 • Podpora osobitných metód manažmentu lesníckych činností, ktorá je smerovaná hlavne do oblastí NATURA 2000, s cieľom ochrany prírodného prostredia, biodiverzity a území s vysokou prírodnou hodnotou.

Prostriedky

 • Vyrovnávacie príspevky na ha vyžívanej poľnohospodárskej pôdy zaradenej do vymedzených oblastí znevýhodnenia
 • Kompenzačné platby za obhospodarovanie trvalých trávnatých porastov (TTP) na územiach,  (NATURA 2000) (ÚEV), ktoré spadjú do 4. a 5. stupňa ochrany podľa stanovených podmienok.
 • Kompenzačné platby na dodržiavanie:
  • postupov šetrných k životnému prostrediu (ekologické poľnohospodárstvo, integrovaná produkcia, základná podpora)
  • pôdoochranných opatrení (protierózne postupy, zatrávňovanie ornej pôdy)
  • zachovania biodiverzity (ochrana biotopov trávnatých porastov, ochrana biotopov vybraných druhov vtákov, chov ohrozených druhov hospodárskych zvierat)
 • Pokrytie nákladov na prvé zalesnenie a prémie za udržiavanie a stratu príjmov v dôsledku zalesnenia.
 • Kompenzačné platby vyplývajúce zo straty príjmov z úplného zákazu zasiahnutia do lesného porastu v oblastiach NATURA 2000 (5 stupeň ochrany).
 • Kompenzačné platby za realizáciu výrobných postupov zlučiteľných s ochranou životného prostredia, ktoré sú nad rámec príslušných povinných noriem.

 

2.1 OPATRENIA ZAMERANÉ NA TRVALO UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

 • Podopatrenie 2.1.1 Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach
 • Podopatrenie 2.1.2 Platby v rámci sústavy Natura 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/608/ES
 • Podopatrenie 2.1.3 Agroenvironmentálne platby
 • Podopatrenie 2.1.4 Platby za životné podmienky zvierat

(viac)

2.2 OPATRENIA ZAMERANÉ NA TRVALO UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE LESNEJ PÔDY

 • Podopatrenie 2.2.1 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
 • Podopatrenie 2.2.2 Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda
 • Podopatrenie 2.2.3 Lesnícko-environmentálne platby
 • Podopatrenie 2.2.4 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

(viac)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood