Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 1.6: Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

17-03-2011
PRIORITA: PREHLBOVANIE VEDOMOSTÍ A ZVYŠOVANIE ODBORNÉHO PREHĽADU V OBLASTI AGROPOTRAVINÁRSTVA A LESNÍCTVA

V rámci tohoto opatrenia sú podporované vzdelávacie projekty zamerané na získavanie vedomostí o jednotlivých opatreniach Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ako aj získavanie zručností pre zavádzanie nových metód v podnikoch, zabezpečovnie kvality hospodárenia.

Žiadateľ: prvovýrobcovia a spracovatelia produktov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood