Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 3.2: Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu časť A resp. časť B

30-03-2011
Opatrenie sa zameriava na podporu nepoľnohospodárskych aktivít, rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti predovšetkým prostredníctvom rozširovania zdrojov príjmov vidieckeho obyvateľstva; tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest a zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o možnostiach pobytu v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu.

Žiadateľom Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, právnické osoby pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood