Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 3.5: Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia

30-03-2011
V rámci tohto opatrenia sa podporuje vyškolenie vedúcich pracovníkov a zamestnancov v danom území o spôsobe vypracovania stratégie, aj vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a stratégie rozvoja územia, vrátane štúdií, analýz a podkladov o dotknutej oblasti. V rámci opatrenia je možné žiadať podporu na činnosti zamerané na propagáciu, informovanie o danom území a stratégií s cieľom zabezpečiť efektívne vypracovanie stratégie.

Žiadateľom Partnerstvo verejného a súkromného sektora zastúpené občianskym združením.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood