Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenia 2.2: Zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy

06-05-2011

2.2.1 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Cieľ: posilniť ekologickú stabilitu krajiny a prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia a biodiverzity pri udržateľnej využiteľnosti zdrojov vidieka. Uprednostniť zalesňovanie orných pôd zmiešanými drevinami pre zabezpečenie stability a ochrany územia poškodeného vodnou eróziou, zosunmi pôdy, záplavami.

Podpora je poskytovaná na:

 • náklady na zalesnenie pôdy;
 • ročná prémia na hektár zalesnenej pôdy ako príspevok na pokrytie výdavkov na jej udržiavanie počas obdobia najviac päť rokov;
 • ročná prémia na hektár ako príspevok na pokrytie straty príjmu v dôsledku zalesňovania počas obdobia najviac 15 rokov pre poľnohospodárov alebo ich združenia, ktoré túto pôdu obrábali pred jej zalesnením, alebo pre ktorúkoľvek inú fyzickú osobu alebo subjekt podľa súkromného práva.

Forma podpory: je stanovená ako platba za hektár zalesnenej poľnohospodárskej pôdy.

Žiadateľ: O podporu na zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, o podporu na zabezpečenie vysadených lesných porastov počas 5 rokov a náhradu straty príjmov vzniknutých zalesnením počas 15 rokov môže požiadať:

 • vlastník alebo nájomca poľnohospodárskej pôdy;
 • združenie vlastníkov alebo nájomcov pôdy s právnou subjektivitou.

O podporu nákladov na zabezpečenie vysadených lesných porastov počas 5 rokov a náhradu straty príjmov vzniknutých zalesnením počas 15 rokov nemôžu požiadať verejné orgány.

2.2.2 Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – Lesná pôda

Cieľ: Pomôcť súkromným vlastníkom lesov a ich združeniam pri riešení špecifického znevýhodnenia vyplývajúce z implementácie smerníc pre sústavu NATURA 2000 (5.stupeň ochrany).

Forma podpory: je stanovená ako ročná platba na ha lesnej pôdy v oblasti NATURA 2000 (v 5. stupni ochrany)

Žiadateľ: Súkromní vlastníci lesov a ich združenia s právnou subjektivitou

2.2.3 Lesnícko-environmentálne platby

Cieľ: Realizovať lesnícke výrobné postupy zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného prostredia, ktoré sú nad rámec príslušných povinných noriem prostredníctvom:

 • zlepšenia biodiverzity lesov;
 • ochrany vtáčích území
 • zachovania lesných ekosystémov s vysokou prírodnou hodnotou;

Forma podpory: je stanovená ako ročná platba na hektár lesného pozemku v lesnícko-environmentálnom záväzku

Žiadateľ: Súkromní vlastníci lesov, ich združenia s právnou subjektivitou a fyzické a právnické osoby hospodáriace v lesoch súkromných vlastníkov alebo ich združení.

2.2.4 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (projektové opatrenie)

Žiadateľ: Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

- súkromných vlastníkov a ich združení,
- obcí a ich združení,
- cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené v obchodnom zákonníku,
- štátu.

Cieľ: Obnova produkčného potenciálu v lesoch poškodených prírodnými pohromami a požiarmi a zavádzanie preventívnych opatrení.

Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • posilňovania biodiverzity a ekologickej stability lesov a zlepšovania jeho verejno-prospešných funkcií;
 • znižovania rizika pôdnej erózie;
 • zvyšovania absorpčného potenciálu pôdy v lesoch a posilnenia vodohospodárskej funkcie lesov;
 • zvyšovania ochrany lesov pred požiarmi.

Činnosti: Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ.

 • realizácia projektov ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými a abiotickými a antropogénnymi škodlivými prírodnými činiteľmi;
 • obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie a výchova lesov v lesoch poškodených biotickými a abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi;
 • výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest v rámci protipožiarnych a ozdravných opatrení; výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba protipožiarnych nádrží;
 • budovanie protipožiarnych pásov a priesekov; ich čistenie a údržba;
 • budovanie a prevádzka protipožiarnych monitorovacích a výstražných systémov.

Forma podpory: plné financovanie (platba systémom refundácie)

Žiadateľ: Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

- súkromných vlastníkov a ich združení,
- obcí a ich združení,
- cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené v obchodnom zákonníku,
- štátu.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood