Facebook Statistics
Značka Kvality

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (SJ)

19-12-2013
ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 (EÚ) č. .../2013 a (EÚ) č. .../2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (nariadenie o prechodných ustanoveniach) - final