Facebook Statistics
Značka Kvality

Priorita 1: Cezhraničná sociálna a hospodárska spolupráca

Ciele:

zlepšiť podmienky pre cezhraničné aktivity malého a stredného podnikania
zvýšiť sociálnu integráciu cez hranice
zlepšiť stupeň cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami
zlepšiť zamestnanosť a kvalitu života vo vidieckych oblastiach
 

Opatrenie 1.1.: Podpora cezhraničnej obchodnej spolupráce

Globálny cieľ:

zvýšiť atraktivitu hraničného regiónu pre cezhraničné spoločenské a hospodárske aktivity
Špecifické ciele:

zlepšenie podmienok pre inováciu a technológiu so zameraním na novovznikajúce podniky v cezhraničnom regióne
zlepšenie podnikateľskej infraštruktúry a jej expanzia na obidvoch stranách pohraničnej oblasti (podnikateľské sídla, centrá služieb pre podnikateľov)
rozvoj cezhraničného turizmu a voľnočasových zariadení a ponúk
revitalizácia sídelných centier a renovácia historických oblastí
 

Možné aktivity:

1. Komponent: podpora investičných aktivít týkajúcich sa podpory cezhraničného podnikania a inovácií
výstavba/rekonštrukcia regionálnych podnikateľských a inovačných centier pre podnikateľov s cezhraničnými väzbami (regionálne poradenské a informačné centrá, podnikateľské a inovačné centrá, centrá prvého kontaktu)

výstavba/rekonštrukcia priemyselných, obchodných a podnikateľských priestorov, u väčšiny zapojených firiem sa vyžadujú cezhraničné väzby (podnikateľské inkubátory, priemyselné parky vrátane fariem)

rekonštrukcia vojenských priestorov s cezhraničným dopadom

podpora infraštruktúrnych väzieb na podnikateľské inkubátory a priemyselné oblasti(dopravná, energetická, telekomunikačná infraštruktúra, kanalizácia atď.)

podpora nákupu technologicky orientovaného vybavenia

2. Komponent: podpora investičných aktivíty týkajúcich sa podpory turizmu v prihraničných oblastiach
vybudovanie/ rekonštrukcia turistických informačných centier
rekonštrukcia existujúceho turistického vybavenia- ubytovanie, stravovanie, rekreačné aktivity
rekonštrukcia tradičných kultúrnych a historických pamiatok
zakladanie múzeí a skanzenov
3. Komponent: podporuje neinvestičné aktivity týkajúce sa podpory Malého a stredného podnikania, tvorby pracovných miest a spolupráce medzi MSP v prihraničných oblastiach
podpora cezhraničnej spolupráce medzi MSP- výmena informácií, spoločný rozvoj
nepriama podpora pre aktivity v MSP pre zabezpečenie vypracovania a prezentácie kultúrnych a rekreačných aktivít a kultúrneho dedičstva - rozvoj na turizmus orientovaných tradičných remesiel a produkcie, agro turizmus
vytváranie spoločných štruktúr pre podporu MSP- poradné služby a podpora obchodného marketingu, podpora pre spoločné iniciatívy vrátane nových podnikateľských kooperačných sietí
 

Opatrenie 1.2.: Inštitucionálna spolupráca

Globálny cieľ:

zvýšiť konkurencieschopnosť Malého a stredného podnikania(MSP) prostredníctvom spoločných aktivít a vybudovaním cezhraničných sietí
 

Špecifické ciele:

posilniť štruktúry a siete MSP v hraničnom regióne
posilniť cezhraničnú spoluprácu MSP pre zvýšenie regionálnej výroby a úrovne služieb
diverzifikácia aktivít na vytváranie nových možností zamestnania, za účelom generovania vedľajších príjmov vo vidieckych oblastiach cezhraničných oblastí
 

Možné aktivity:

Komponent 1: podpora plánovaných aktivít, ktoré sa týkajú komponentu 2
vypracovanie spoločných všeobecných a sektorových plánov a programy regionálnych rozvoja a stratégií - NUTS III-IV
vypracovanie spoločných investičných projektov- hodnotenie dopadu na životné prostredie, plánovanie, tendrová dokumentácia, malé štúdie opatrení cezhraničnej integrácie - prieskum, projektové štúdie..
implementácia spoločných projektových výskumov
Komponent 2: podpora prepájanie aktivít medzi inštitúciami zahrňujúcich cezhraničnú spoluprácu
vypracovanie inštitucionálnej schémy pre spoločné regionálne rozvojové aktivity- vrátane Euro regiónov
podpora neinvestičných spoločných turistických aktivít v privátnom sektore- informačné služby, networking
cezhraničná spolupráca, transfer know how a prepájanie inštitúcií- vzdelávanie, školenie, zamestnanosť, podpora podnikania, propagácia výmeny výskumu, informačná spoločnosť, cezhraničný parlament, spoločné štipendiá atď.
podpora vytvárania siete miest a regionálny manažment vrátane rozvoja inovatívnej lokálnej komunity- výmena informácií, konferencie, spoločné kultúrne a športové podujatia
rozličný spôsob propagácie rozvoja cezhraničných aktivít pre verejnosť
zlepšenie cezhraničnej komunikácie a informačných tokov
organizovanie workshopov, konferencií, seminárov, školení a výstav na lokálnej, regionálnej a sektorovej úrovni
 

Opatrenie 1.3.: Schéma mikroprojektov - projekty "ľudia ľuďom"

Globálny cieľ:

príležitosti individuálnych aktérov cezhraničného územia pre stretnutia a vymieňanie si informácii navzájom
 

Špecifické ciele:

optimalizovať interakciu medzi ľuďmi, asociáciami, združeniami, úradmi a orgánmi na cezhraničnom území
zlepšiť komunikáciu a informačné toky
 

Možné aktivity:

podpora cezhraničných kultúrnych a sociálnych podujatí
podpora školení na podporu identity a tradícií lokálnych komunít, spoločné jazykové kurzy, príprava cezhraničných projektov
spoločné cezhraničné workshopy zamerané na hľadanie cezhraničného partnera
oranizovanie spoločných kultúrnych podujatí - festivaly, vystúpenia, výstavy a workshopy a športové podujatia
podpora výmeny mladých ľudí
rozvoj ištitucionálnych liniek prostredníctvom študijných návštev a výmenných programov medzi sociálnymi, ekonomickými, kultúrnymi a inými organizáciami
 

Priorita 2: Cezhraničná doprava a životné prostredie

Ciele:

znížiť znečistenie životného prostredia spoločnými plánovanými aktivitami a menšími investíciami do čistenia odpadových vôd a úpravy odpadu
podpora integrovanej stratégie cezhraničnej ochrany prírody
eliminácia chýbajúcich alebo nedostatočných prepojení
 

Opatrenie 2.1.: Cezhraničná koordinácia environmentálnych politík a s tým súvisiace investície malého rozsahu

Globálny cieľ:

znížiť znečistenie koordináciou plánovaných aktivít a ďalších malých investícií s cezhraničnými dopadmi
Špecifické ciele:

zlepšiť koordináciu cezhraničnej ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov
posilniť udržateľné cezhraničné vodohospodárstvo
iniciovať udržateľné cezhraničné hospodárenie s odpadom
zakladať cezhraničné iniciatívy pre využívanie obnoviteľnej energie
 

Možné aktivity:

aktivity týkajúce sa vodného manažmentu v prihraničných regiónoch
aktivity týkajúce sa manažmentu odpadov
aktivity zamerané na redukciu emisií do životného prostredia ako dôsledok používania obnoviteľných zdrojov energie
 

Opatrenie 2.2.: Cezhraničná spolupráca v oblasti ochrany prírody

Globálny cieľ:

zvýšiť efektívnosť politík v oblasti ochrany prírody, prostredníctvom cezhraničného zosúladenia a podpora zvýšenia informovaností
 

Špecifické ciele:

harmonizácia cezhraničného riadenia a implementácie štruktúr, už operujúcich v prihraničnej oblasti a podpora formovania chýbajúcich nových spoločných štruktúr pre ochranu prírody
zvýšiť informovanosť miestnej populácie o otázkach ochrany prírody
 

Možné aktivity:

investície malého rozsahu na realizáciu spoločných štruktúr susediacich národných parkov a chránených oblastí pozdĺž prihraničných oblastí,
podpora výskumu spoločných existujúcich a potenciálnych chránených prírodných oblastí
zlepšenie cezhraničnej spolupráce v rámci manažmentu chránených oblastí
podpora aktivít na zvýšenie osvety na ochranu prírody
 

Opatrenie 2.3.: Maloplošná dopravná a telekomunikačná infraštruktúra

Globálny cieľ:

eliminovať chýbajúce alebo nedostatočné lokálne prepojenia
 

Špecifický cieľ:

skrátiť dobu cestovania medzi jednotlivými sídlami v prihraničných oblastiach
zlepšiť cezhraničné služby verejnej dopravy
zlepšiť cezhraničnú dostupnosť informácií
 

Možné aktivity:

výstavba chýbajúcich verejných ciest vrátane cyklistických chodníkov spájajúcich hraničné oblasti - najmä malých cezhraničných prechodov
rekonštrukcia, rozšírenie a posilnenie existujúcich verejných cezhraničných ciest. Rozvoj sa týka obnovy infraštruktúrnych elementov na zníženie bezpečnostných hrozieb - označení, podchodov atď. alebo na ochranu životného prostredia
rekonštrukcia malých mostov v prihraničných regiónoch
príprava potrebných plánov pre budúcu dopravu - cestná, železničná, vodná, potrubná
vývoj cezhraničného servisu a informačných a komunikačných technológií ako aj vývoj informačného a priestorového informačného systému berúc do úvahy intermodalitu cezhraničnej dopravy osôb a tovarov
 

Priorita 3: Technická asistencia

Technická asistencia môže byť využitá na zabezpečenie výkonného, efektívneho a transparentného riadenia, a tiež hladký priebeh programu Interreg III A. V súlade s Pravidlom 11 Dodatku Nariadení Komisie (ES) č. 1145/2003 z 27. júna 2003, doplňujúc Nariadenie (ES) 1685/2000 sa Technická asistencia v Programe delí na dve kategórie:

Aktivity pre riadenie programu
Aktivity pre podporu programu
Na základe týchto dvoch kategórií je priorita “Technická asistencia” rozdelená do dvoch opatrení
 

Opatrenie 3.1.: Aktivity pre riadenie programu

Toto opatrenie obsahuje:

zostavenie a financovanie vhodných výdavkov Riadiaceho orgánu, Platobného orgánu a Spoločného technického sekretariátu. Okrem toho môže pokrývať aj výdavky Informačného bodu na Slovensku
výdavky spojené s činnosťou Spoločnej monitorovacej komisie a Riadiacej komisie a iných vonkajších výdavkov, ako sú prekladateľská činnosť, audity a okamžité kontroly operácií
 

Možné aktivity:

výber, ohodnotenie a priebežný monitoring intervencií a operácií
administrácia programu
zasadnutia Monitorovacieho výboru a Výberovej komisie
overovanie a kontrola priebehu realizácie na mieste
prevádzka počítačového monitorovacieho systému týkajúceho sa správ, priebežnej kontroly a hodnotenia programu
 

Opatrenie 3.2.: Aktivity pre podporu programu

V rámci tohto opatrenia budú pokryté výdavky na propagáciu programu a hodnotenie. Za účelom veľkej propagácie bude pripravený Komunikačný akčný plán, budú zorganizované semináre a informačné stretnutia vytvorí sa webová stránka. Bude podporená výmena informácií o rozličných projektových návrhoch. Môžu byť realizované akcie na podporu oprávnených osôb v príprave projektov a na hľadanie partnerov. Využívanie informačných technológii by malo byť zavedené ako nástroj komunikácie v rámci Programu. Finančný rozpočet bude vyčlenený aj na finálne hodnotenie programu a na činnosť monitorovacieho systému.

Možné aktivity:

príprava projektov
informovanosť a aktivity pre verejnosť podľa článku 46 Nariadenia Rady ES č.1260/1999
vypracovanie štúdií
školenia pre implementačné štruktúry
hodnotenie programu


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood