Facebook Statistics
Značka Kvality

Každý žiadateľ, ktorý sa uchádza o nenávratný finančný príspevok v rámci programov INTERREG IIIA, musí vyplniť formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Slovenská strana má tento formulár obsahovo rovnaký pre každý cezhraničný program INTERREG IIIA, avšak v rámci jednotlivých programov je prispôsobený špecifikám danej cezhraničnej oblasti, a preto je pre každú hranicu vytvorený samostatný formulár. Samostatný formulár je vytvorený aj pre Fond mikroprojektov, ktorý je taktiež prispôsobený špecifikám daných oblastí, ale obsahovo je pre všetky programy na slovenskej strane jednotný.

Formuláre žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj formuláre pre Fond mikroprojektov majú v rámci jednotlivých programov vytvorené aj partnerské štáty. Tieto formuláre môžu mať oproti zodpovedajúcim formulárom na slovenskej strane malé odlišnosti, avšak obsahovo sa musia zhodovať.

Momentálne sú formuláre o nenávratný finančný príspevok v procese tvorby, avšak vo finálnom štádiu, takže budú v dostatočnom časovom predstihu pred uverejnením výziev.

Formulár žiadosti pre cezhraničné programy INTERREG IIIA bude obsahovať niekoľko dôležitách údajov, akými sú dátum kedy bola žiadosť prijatá, dátum kedy bola žiadosť zaregistrovaná, názov a popis projektu, registračné číslo projektu, ako aj kód, pod ktorým je zaregistrovaný v monitorovacom systéme a ďalej bude pozostávať z nasledujúcich častí:

časť Žiadateľ

v tejto časti uvedie všetky potrebné údaje o jeho organizácii (názov, sídlo, právna forma, kontaktná osoba, štatutárny zástupca a pod.)

časť Projekt

identifikácia projektu - tu bude uvedený názov projektu a jeho priradenie k priorite a opatreniu

východiská projektu (žiadateľ uvedie problémy, ciele, aktivity projektu, jeho cieľové skupiny)

trvanie projektu

lokalizácia projektu (špecifikovanie lokalizácie projektu a lokalizácie miesta realizácie projektu)

prepojenie na ďalšie projekty

časť Partnerstvo

v tejto časti uvedie žiadateľ údaje o svojich domácich aj zahraničných partneroch (názov, sídlo, právna forma, kontaktná osoba, štatutárny zástupca a pod.)

časť Náklady projektu

v tejto časti budú uvedené tabuľky týkajúce sa nákladov a rozpočtu projektu, ktoré žiadateľ vyplní

časť Merateľné ukazovatele (aby bolo možné hodnotiť pokrok projektu, musí žiadateľ zadať merateľné ukazovatele, ktoré bude počas realizácie projektu sledovať a na základe ktorých bude podávať správy o stave projektu)

logické ukazovatele

hlavné ukazovatele (plánované výstupy a očakávané výsledky a dopady)

horizontálne ukazovatele

časť Plánované etapy a míľniky projektu

plánovanie trvania etáp projektu

špecifikácia etáp projektu

časť Zoznam príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok

tu budú uvedené povinné prílohy pre investičné a neinvestičné projekty
 

časť Čestné prehlásenie žiadateľa

toto prehlásenie musí byť vlastnoručne podpísané žiadateľom a partnerom
 

Zároveň so zverejnením formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude zverejnený aj externý manuál, resp. príručka pre žiadateľa, ktorá obsahuje návod a rady, ako vyplniť jednotlivé časti žiadosti. Tieto materiály budú dostupné na tejto stránke.

Na základe vyplnenej žiadosti spracujú pracovníci STS po jej formálnom hodnotení tzv. infolist, ktorý predstavuje zhrnutie celej žiadosti a bude obsahovať všetky základné informácie o projekte. Tento infolist bude dodaný členom Riadiaceho výboru na jeho zasadnutie a bude slúžiť ako jeden z podkladov na schvaľovania projektov.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok sa bude hodnotiť na základe hodnotiaceho formulára, ktorý obsahuje hodnotiace kritéria stanovené pre hodnotenie projektov v rámci jednoltivých programov INTERREG IIIA.

Schvaľovať projekty je úlohou Riadiaceho výboru a Sub-riadiaceho výboru v prípade schvaľovania mikroprojektov. Všetci žiadatelia, ktorí podali svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok, bez ohľadu na to, či ich žiadosť bola schválená alebo nie, budú písomne informovaní o výsledkoch hodnotenia. Úspešní žiadatelia budú vyzvaní na uzavretie zmluvy s Riadiacim, resp. Národným orgánom.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood