Facebook Statistics
Značka Kvality

Upozornenie: Vo výzve na predkladanie projektov je aktualizovaná indikatívna finančná tabuľka a zároveň žiadateľov upozorňujeme, že súčasťou formulára žiadosti o NFP je nová povinná príloha č. 11, ktorá je priložená v súbore formulár žiadosti

Výzva pre Fond mikroprojektov / Priorita 1 Opatrenie 3 / pre Program INTERREG III A Slovenská republika - Česká republika bola vyhlásená dňa 15. 2. 2005 Trnavským samosprávnym krajom, text výzvy a všetky potrebné dokumenty sú zverejnené na stránke www.trnava-vuc.sk.

Výzva pre Fond mikroprojektov (Priorita 3 Opatrenie 2) pre Program INTERREG IIIA Rakúsko - Slovenská republika bola vyhlásená dňa 28. 2. 2005 Trnavským a Bratislavským samosprávnym krajom, text výzvy a všetky potrebné dokumenty sú zverejnené na stránke www.trnava-vuc.sk a www.region-bsk.sk.

!POZOR!
od 1.4. 2005 je našou doručovacou adresou:
MVRR SR
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood