Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o spolufinancovaní projektov PHARE zo štátneho rozpočtu

 1. ÚVOD

  Program PHARE bol zriadený na základe Nariadenia Rady Európskeho spoločenstva č. 3906/1989/ES s cieľom poskytnúť pomoc kandidátskym krajinám pri ich príprave na vstup do Európskej únie. Pomoc Európskej únie sa realizuje na základe finančných memoránd k príslušným programom PHARE podpísaných medzi vládou Slovenskej republiky a zástupcom Európskej komisie. Tieto finančné memorandá sú medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Súčasťou finančných memoránd sú popisy jednotlivých projektov (projektové fiche), v ktorých sa obe strany dohodli na financovaní jednotlivých projektov z fondu PHARE a z národných zdrojov. Na základe týchto dokumentov zodpovedá za národné spolufinancovanie národný koordinátor zahraničnej pomoci a konečný príjemca pomoci PHARE.

  V roku 2001 sa po prvýkrát v zákone NR SR č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa schválila rezerva na spolufinancovanie v rámci predvstupového fondu PHARE vo výške 1 120 680 000,- Sk, z toho pre kapitolu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR suma 598 332 000,- Sk.

  V súlade s uznesením vlády SR č. 935/2001 k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2002 zabezpečuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR spolufinancovanie projektov PHARE v oblasti cezhraničnej spolupráce (ďalej aj CBC) a ekonomickej a sociálnej súdržnosti (ďalej aj ECOSOC). Toto spolufinancovanie podlieha pravidlám programového rozpočtovania. Tým sa zabezpečila možnosť čerpania programovo alokovaných výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa určených na spolufinancovanie projektov PHARE počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov. V tomto roku sa končí programové obdobie pre výdavky schválené v štátnom rozpočte na rok 2002.

  V súvislosti s uvedeným sa Správa o spolufinancovaní projektov PHARE zameriava na čerpanie programových výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2002. Tabuľka 1. Prehľad čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu 2002 určených na spolufinancovanie projektov PHARE uvádza názvy jednotlivých projektov PHARE tak, ako boli schválené uznesením vlády SR č. 935/2001 k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002. V texte správy sa uvádzajú názvy a čísla projektov schválené v jednotlivých finančných memorandách.
   
 2. PODMIENKY ČERPANIA PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 2002 URČENÝCH NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV PHARE

  Hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie projektov PHARE na základe medzinárodných zmlúv upravuje zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE., ktoré vláda SR schválila uznesením č. 1164/2001. Podľa Článku 31 Pokynov „v prípade, ak sú finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu zabezpečené v rámci kapitoly Všeobecná pokladničná správa, správca príslušnej rozpočtovej kapitoly predkladá žiadosť o rozpočtové opatrenie na Ministerstvo financií SR (ďalej aj MF SR) v súlade so zákonom č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov“. Túto úlohu zabezpečuje v prípade projektov cezhraničnej spolupráce PHARE, ekonomickej a sociálnej súdržnosti PHARE a podpory infraštruktúry rómskych osád Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej aj MVRR SR) - odbor rozpočtu a financovania v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja. Ministerstvo financií SR ako správca kapitoly Všeobecná pokladničná správa schvaľuje žiadosť a určuje výšku uvoľnených rozpočtových prostriedkov. Po transfere finančných prostriedkov z Ministerstva financií SR na účet MVRR SR sa podpisuje zmluva o spolufinancovaní projektu PHARE medzi ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR (poskytovateľom) a príjemcom, ktorým je štatutárny zástupca konečného príjemcu pomoci PHARE. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja spolupracovala pri príprave týchto zmlúv s odborom legislatívno-právnym a odborom rozpočtu a financovania.

  Súčasťou žiadosti o uvoľnenie prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa je číslo a názov projektu, čiastka požadovaná na spolufinancovanie, účel použitia požadovaných prostriedkov, aktuálny stav projektu, už realizované spolufinancovanie v rámci projektu. Žiadosť o rozpočtové opatrenie alebo platobný poukaz pripravuje odbor rozpočtu a financovania na základe podkladov spracovaných Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja. Nárok na čerpanie rozpočtových prostriedkov určených na spolufinancovanie projektu PHARE si však musí uplatniť konečný príjemca pomoci PHARE. V prípade investičných projektov cezhraničnej spolupráce a ekonomickej a sociálnej súdržnosti sú to väčšinou obce a združenia obcí.

  Podmienkou uplatnenia si nároku na prostriedky štátneho rozpočtu je platná zmluva so zhotoviteľom a Dodatok k Memorandu o porozumení, ktoré upravuje rozpočet príslušného projektu PHARE v súlade s výsledkom verejného obstarávania. V prípade projektov PHARE je zmluva uzatváraná v súlade s pravidlami Európskej komisie pre program PHARE. Za verejné obstarávanie projektov PHARE 2000 k cezhraničnej spolupráce PHARE a k dodatočnej podpore investícií podľa pravidiel PHARE zodpovedala Centrálna finančná a kontraktačná jednotka Úradu vlády SR (toho času už Ministerstva financií SR, ďalej aj CFCU MF SR). Proces verejného obstarávania bol ukončený a zmluvy so zhotoviteľom boli podpísané ku koncu roku 2002. Doteraz však nie sú podpísané dodatky k memorandám o porozumení k niektorým projektom, zohľadňujúce výsledky verejného obstarávania.

  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja zodpovedá za verejné obstarávanie a uzatváranie zmlúv podľa pravidiel PHARE pre projekty PHARE 2001 v oblasti cezhraničnej spolupráce, ekonomickej a sociálnej súdržnosti a podpory infraštruktúry rómskych osád. Doteraz nebola podpísaná ani jedna zmluva o dielo podľa pravidiel PHARE, zabezpečujúca realizáciu investičných projektov. Táto skutočnosť komplikuje čerpanie rozpočtových prostriedkov na spolufinancovanie investičných projektov PHARE 2001 schválených v štátnom rozpočte na rok 2002.
   
 3. ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2002
   
  1. Čerpanie rozpočtových prostriedkov v prípade ukončených projektov

   K 31. decembru 2002 sa ukončila realizácia projektov PHARE 1999 v rámci cezhraničnej spolupráce. Zo štátneho rozpočtu 2002 sa financovali projekty SR9918.01.01 „Modernizácia ČOV v Lučenci”, SR9916.01.01 „Dobudovanie kanalizácie, ČOV a vodovodu v Kútoch”, SR9917.01 „Kanalizácia a ČOV v Skalici” v celkovej výške 105.910.202,63 Sk takto:

   SR9918.01.01 „Modernizácia ČOV v Lučenci” (kód programu 02X01, v Prílohe č. 1 ako WWTP v Lučenci SR9918.01.01)

   Zmluva č. 1/700/2002 o spolufinancovaní projektu PHARE medzi ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR a príjemcom, ktorým je Mesto Lučenec, bola podpísaná 10. apríla 2002 na sumu 97.510.000, - Sk. K 31. decembru 2002 sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 97.509.490,33 Sk.

   Z programu PHARE získalo Mesto Lučenec prostriedky vo výške 1.749.000,- EUR (84.315.638,52,- Sk). Samotné Mesto Lučenec prispelo sumou 30.000.000,- Sk. Obec Vidiná prispela sumou 4.067.074,- Sk a Stredoslovenská vodárenská spoločnosť sumou 10.000.000,-Sk. Projekt v celkovej hodnote 225.892.202,20 Sk bol ukončený k 31.12.2002 a v súčasnosti je v prevádzke moderná čistiareň odpadových vôd s kapacitou pre 65 000 obyvateľov. Mesto Lučenec vrátilo nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 509,67 Sk na účet MVRR SR.

   SR9916.01.01 „Dobudovanie kanalizácie, ČOV a vodovodu v Kútoch” (kód programu 03001, v Prílohe č. 1 WTP a vodovod v Kútoch SR9916.01.01)

   Zmluva č. 2/700/2002 o spolufinancovaní projektu PHARE medzi ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR a starostkou Obce Kúty bola podpísaná 20. 5. 2002 na sumu 3.052.396,- Sk. V štátnom rozpočte na rok 2002 bola v kapitole Všeobecná pokladničná správa vyčlenená rezerva finančných prostriedkov vo výške 30.730.000,- Sk. Rozdiel medzi sumou v štátnom rozpočte 2002 a čerpaním vznikol v dôsledku úhrady väčšiny faktúr už v roku 2001. K 31. decembru 2002 boli nakoniec vyčerpané rozpočtové prostriedky vo výške 2.025.945,- Sk. Obec Kúty vrátila nečerpané peňažné prostriedky vo výške 1.026.450,96 Sk na účet MVRR SR

   Z programu PHARE získala Obec Kúty sumu vo výške 1.454.090, - EUR. V rámci tohto projektu v celkovej hodnote vyše 102 mil. Sk sa dobudovala v Kútoch kanalizácia, čistiareň odpadových vôd a vodovod.

   Zmluva č. 3/700/2002 o spolufinancovaní projektu PHARE medzi ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR a príjemcom, ktorým je Mesto Skalica, bola podpísaná 17. mája 2002 na sumu 7.196.580,- Sk. V dôsledku úhrady väčšiny faktúr už v roku 2001 nemohla byť čerpaná celá suma vo výške 25.682.000,- Sk určená v štátnom rozpočte na rok 2002 na spolufinancovanie projektu SR9917.01 „Kanalizácia a ČOV v Skalici”. K 31. decembru 2002 bola na základe predložených faktúr čerpaná suma 6.374.767,30 Sk. Zvyšné peňažné prostriedky vo výške 821 812,70 Sk boli vrátené na účet MVRR SR.

   Z programu PHARE získalo Mesto Skalica sumu vo výške 1.630.944,99 EUR. Mesto prispelo sumou 496.799,60 Sk a vkladom vo forme majetku v hodnote 420.000,-EUR (čistiareň odpadových vôd-1. etapa). Zo štátneho rozpočtu sa podporila výstavba kanalizácie v časti Trávniky.
    
  2. Neuplatňovaný nárok na čerpanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu 2002

   V rámci štátneho rozpočtu na rok 2002 sa nemohol vôbec a už sa nebude uplatňovať nárok na zabezpečenie spolufinancovania projektov PHARE z týchto príčin:
    
   1. v dôsledku zrušenia grantu PHARE na:
    • projekt PHARE SR9916.01.02 „Zníženie emisií a racionalizácia vykurovania v Pezinku” (kód programu 03002, v Prílohe č. 1 ako redukcia emisií v Pezinku SR9916.01.02) sa nečerpalo 24.145.000,- Sk.
    • projekt SK0015.03 „Hraničný priechod Čirč - Leluchów” (kód programu 03403 v Prílohe č. 1) sa nečerpala rezerva v kapitole Všeobecná pokladničná správa rezerva finančných prostriedkov vo výške 2.634.000,- Sk. Na základe uznesenia vlády SR č. 919/2002 za spolufinancovanie tohto projektu zodpovedá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
    • SR0107.05 „Priemyselný park Rožňava” (kód 014 v Prílohe č. 1) sa neuplatňoval nárok na finančné prostriedky vo výške 13.960.000,- Sk.
   2. v dôsledku neschválenia projektov v rámci finančného memoranda:
    • „Spišská Nová Ves - rozvoj cestovného ruchu“ (kód 014 v Prílohe č.1) nebolo možné uplatňovať nárok na čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu 2002 vo výške 20.809.000,-Sk.
    • Dobšinská ľadová jaskyňa - infraštruktúra“ (kód 014 v Prílohe č. 1) sa nečerpala zo štátneho rozpočtu suma 9.614.000, -Sk.
   3. v dôsledku nesúladu s finančným memorandom a projektovým fiche
    • sa nemohol uplatňovať nárok na čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu 2002 v prípade projektov týkajúcich sa fondu malých projektov v týchto sumách:
    • na projekt PHARE SR9918.02.01 „Spoločný fond malých projektov” (kód programu 02X02, v Prílohe č. 1 JSPF SR9918.02.01) vo výške 1.756.000,-Sk,
    • na projekt PHARE SR9916.02.01 „Spoločný fond malých projektov” (kód 03003, v Prílohe č. 1 ako Fond pre malé projekty SR9916.02.01) vo výške 3.512.000,- Sk,
    • na projekt PHARE SR9917.02 „Spoločný fond malých projektov” (kód 014 v Prílohe č. 1) vo výške 1.756.000,- Sk,
    • na projekt PHARE SK0011.02 „Spoločný fond malých projektov” (kód programu 03302) 1.609.000,- Sk,
    • na projekt PHARE SK0017.04 „Spoločný fond malých projektov ” (kód programu 03504 v Prílohe č. 1) výške 2.634.000,- Sk.
   4. v dôsledku zabezpečenia spolufinancovania z vlastných zdrojov príjemcu pomoci PHARE
    SK0009.03 „Rozvoj ľudských zdrojov cez poradenstvo a tréning na regionálnej úrovni”(kód programu 014 v Prílohe č. 1) Generálny riaditeľ Národného úradu práce oznámil listom č. 146/02/OZP, že Národný úrad práce bude spolufinancovať predmetný projekt PHARE z vlastného rozpočtu. Z tohto dôvodu sa prostriedky zo štátneho rozpočtu 2002 vo výške 16.463.000,- Sk nebudú čerpať.
     
  3. Čerpanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu 2002 na neukončené projekty

   Do tejto skupiny patria projekty schválené v rámci finančných memoránd PHARE 2000. Na základe príslušných finančných memoránd sa ich realizácia musí ukončiť ku koncu roku 2003. Patria sem aj investičné projekty PHARE 2001. Stavebné práce sa na základe zmluvy so zhotoviteľom podľa pravidiel PHARE začnú pravdepodobne až začiatkom roku 2004, hoci prostriedky štátneho rozpočty na rok 2002 je potrebné vyčerpať do konca roku 2003.

   SK0011.01 „Spoločný kanalizačný systém a čistenie odpadových vôd v Slovensko -maďarskom tokajskom regióne” (Príloha č. 1 - kód programu 03301)

   V štátnom rozpočte na rok 2002 je v kapitole Všeobecná pokladničná správa vyčlenená rezerva finančných prostriedkov vo výške 17.351.000,- Sk.

   Prostriedky štátneho rozpočtu neboli zatiaľ čerpané. Základným problémom zostáva nsúlad existujúceho Memoranda o porozumení k projektu SK0011.01 s výsledkami verejného obstarávania a zápočtom spolufinancovania zo strany obce vo forme vkladu majetkom. Memorandum je zmluva medzi Združenie Tokajských obcí a Centrálnou finančnou a kontraktačnou jednotkou MF SR podpísaná v anglickom jazyku, ktorú schvaľuje Delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike (ďalej aj Delegácia EK v SR). Memorandum stanovuje okrem iného rozpočet projektu, pričom definuje, ktoré objekty projektu sa financujú z fondu PHARE a ktoré z iných zdrojov.

   Ministerstvo financií SR napriek svojim metodickým usmerneniam schválilo listom štátneho tajomníka Združeniu Tokajských obcí sumu 105 000 EUR,- z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Na základe tohto listu a po podpise a schválení dodatku k Memorandu o porozumení Delegáciou Európskej komisie v SR sa Združenie Tokajských obcí môže obrátiť na ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR a požiadať o uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu.

   SK0015.01 „II/575 Palota štátna hranica SR/PL - rekonštrukcia cesty” (kód programu 03401 v Prílohe č. 1)

   Na projekt SK0015.01 „II/575 Palota štátna hranica SR/PR - rekonštrukcia cesty” bola vyčlenená v štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa rezerva finančných prostriedkov vo výške 32.135.000,- Sk. Tieto prostriedky boli čerpané v celej výške prostredníctvom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Slovenskej správy ciest na základe uznesenia vlády SR č. 919/2002.

   SK0017.01 „Dokončenie ČOV v obciach Gbely, Holíč, Kopčany a Petrova Ves” (kód programu 03501 v Prílohe č. 1).

   Na projekt SK0017.01 „Dokončenie ČOV v obciach Gbely, Holíč, Kopčany a Petrova Ves” je vyčlenená v štátnom rozpočte rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa rezerva finančných prostriedkov vo výške 20.579.000,- Sk Ministerstvo financií SR uvolnilo sumu 19.405.539,- Sk. Na základe Zmluvy č. 6/700/2002 o spolufinancovaní projektu PHARE je príjemcom rozpočtových prostriedkov Združenie obcí - Budovanie kanalizácie GHKPV. V zmysle zmluvy boli všetky prostriedky poskytnuté na osobitný účet združenia. V súčasnosti sa uhrádzajú posledné faktúry.

   SK0017.02 „Veterný park - Cerová”(kód programu 03502 v Prílohe č. 1) (Obr. 1)

   V štátnom rozpočte na rok 2002 bola schválená rezerva finančných prostriedkov vo výške 19.755.000,- Sk. Na základe rozhodnutia MF SR uvoľniť sumu iba vo výške 15.770.036,- Sk z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do kapitoly MVRR SR bola v júni 2003 podpísaná Zmluva č. 8/800/2003 o spolufinancovaní projektu SK0017.02 „Veterný park - Cerová“. K 11. júnu 2003 boli prostriedky vo výške 15.770.036,- Sk presunuté na osobitný bankový účet Obce Cerová. V auguste 2003 schválilo Ministerstvo financií SR uvolnenie sumy 3.984.964,- Sk zo štátneho rozpočtu na rok 2002 a sumu 3.333.000,- Sk zo štátneho rozpočtu na rok 2003. Na základe Dodatku č.1 k Zmluve č. 8/800/2003 o spolufinancovaní projektu PHARE poskytlo MVRR SR obci Cerová sumu 7.317.964,- Sk. Prostriedky štátneho rozpočtu 2002 sa do konca roku vyčerpajú.

   SK0017.03 „Spojenie medzi Železničnou stanicou Bratislava - Petržalka, Inchebou a Starým mestom” (kód programu 03503 v Prílohe č. 1).

   Na projekt SK0017.03 „Spojenie medzi Železničnou stanicou Bratislava - Petržalka, Inchebou a Starým mestom” je vyčlenená v štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa rezerva finančných prostriedkov vo výške 18.109.000,- Sk

   Nárok na prostriedky štátneho rozpočtu si musí uplatňovať starosta mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktorá je konečným príjemcom finančných prostriedkov PHARE. í. Uplatnenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu sa zatiaľ komplikuje aj tým, že nebol podpísaný Dodatok k Memorandu o porozumení, ktorý by potvrdil aktuálny stav realizácie projektu.

   SK0009.01 „Posilnenie výrobného sektoru v regiónoch východného Slovenska - zlepšenie podnikateľského infraštruktúrneho prostredia pre malé a stredné podniky” (kód programu 014 v Prílohe č. 1)

   Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala podpisom finančného memoranda PHARE na národný program 2000 a schválením projektového fiche na projekt SK0009.01 „Posilnenie výrobného sektoru v regiónoch východného Slovenska - zlepšenie podnikateľského infraštruktúrneho prostredia pre malé a stredné podniky” uhradiť zo štátneho rozpočtu platy zamestnancov centier prvého kontaktu počas troch rokov trvania projektu. Zároveň sa zaviazala financovať technické vybavenie podnikateľských inkubátorov. Za týmto účelom je rezervovaná v štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa v gescii Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR suma 28.316.000,- Sk.

   Platy zamestnancov 9 centier prvého kontaktu na východnom Slovensku sa začali uhrádzať prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania na základe Zmluvy č. 4/700/2002 o spolufinancovaní projektu PHARE v novembri 2002 sumou 1.250.000,- Sk. V dôsledku uvoľňovania rozpočtových prostriedkov v menších sumách sa museli vyhotoviť 2 dodatky ak Zmluve č. 4/700/2002 o spolufinancovaní projektu PHARE na sumu 1.802.000,- Sk a sumu 2.821.271,50 Sk. Celková výška doteraz poskytnutých prostriedkov je 5.810.500,50 Sk.

   V septembri 2003 požiadalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR o uvolnenie finančných prostriedkov vo výške 13.170.000,-Sk na financovanie technického vybavenia 4 podnikateľských inkubátorov v celkovej predpokladanej výške 13.170.000,- Sk. Čerpanie rozpočtových výdavkov sa uskutoční na základe zmlúv o spolufinancovaní, uzatvorených medzi ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR a štatutárnym zástupcom Podnikateľského inkubátora Spišská Nová Ves, Košického vedecko-technického inkubátora, Regionálneho poradenského a informačného centra v Rožňave a Regionálneho poradenského a informačného centra v Prešove.

   SK0009.02 „Podporná finančná schéma pre malé a stredné podnikanie v menej rozvinutých regiónoch” (kód programu 014 v Prílohe č. 1)

   Na projekt SK0009.02 „Podporná finančná schéma pre malé a stredné podnikanie v menej rozvinutých regiónoch” je vyčlenená v štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa rezerva finančných prostriedkov vo výške 29.633.000,- Sk.

   Na základe Zmluvy č. 5/700/2003 o spolufinancovaní projektu PHARE boli na Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania presunuté k 20. decembru 2002 finančné prostriedky vo výške 24 873 740,- Sk. Zvyšné prostriedky zo štátneho rozpočtu 2002 vo výške 9.877.000,- Sk sa poskytnú na základe Dodatku č. 1 k Zmluve č. 5/700/2003. Dodatok je pripravený na podpis. Prostriedky štátneho rozpočtu sú určené na spolufinancovanie mikropôžičkovej schémy a fondu regionálneho štartovacieho kapitálu. Spôsob hospodárenia s týmito prostriedkami upravuje aj Memorandum o porozumení k tomuto projektu, ktoré podpísal aj zástupca Ministerstva financií SR.

   SK0016.01 „Dodatočná investičná podpora - Mikro-región „Sninské rybníky”“ (kód programu 014 v Prílohe č. 1)

   Rezerva v kapitole Všeobecná pokladničná správa vyčlenená v štátnom rozpočte na rok 2002 na spolufinancovanie projektu SK0016.01 „Dodatočná investičná podpora - Mikroregión „Sninské rybníky”” vo výške 34.176.000,- Sk sa doposiaľ nečerpala. Základným problémom zostáva predloženie platného Dodatku k Memorandu o porozumení, ktorý zlegalizuje výsledky verejného obstarávania. Za prípravu dodatku zodpovedá Centrálna finančná a kontraktačná jednotka MF SR a Združenie Horný Zemplín, ktoré je príjemcom pomoci PHARE. Dňa 14. októbra 2003 sa uskutočnilo na pôde MF SR pracovné rokovanie k riešeniu tohto problému. CFCU sa zaviazala, že pošle Dodatok k Memorandu o porozumení na schválenie Delegácii EK v SR do 17. októbra 2003. V prípade, že predmetný dokument bude podpísaný do konca októbra a MF SR urýchli svoje procesy schvaľovania, môžu sa prostriedky štátneho rozpočtu do konca roku 2003 vyčerpať.

   SK0016.02 „Dodatočná investičná podpora - Rekreačný komplex Zelená voda - Rimavská Sobota” (kód programu 014 v Prílohe č. 1)

   Na projekt SK0016.02 „Dodatočná investičná podpora - Rekreačný komplex Zelená voda - Rimavská Sobota” je vyčlenená v štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa rezerva finančných prostriedkov vo výške 42.605.000,- Sk.

   V dôsledku zdĺhavého schvaľovania zo strany MF SR bola Zmluva č. 9/800/2003 o spolufinancovaní projektu PHARE podpísaná až 22. 9. 2003. Prostriedky vo výške 42.605.000,- Sk boli poskytnuté na osobitný bankový účet Mesta Rimavská Sobota. V súčasnosti sú prostriedky zo strany mesta takmer vyčerpané.

   SR0107.03 „Turistický rozvoj - Zemplínska Šírava” (kód programu 014, Príloha č. 1).

   V štátnom rozpočte 2002 je na spolufinancovanie predmetného projektu rezervovaných 18.175.000,- Sk. Na základe Zmluvy č. 10/800/2003 sa Správe cestovného ruchu Zemplínska Šírava poskytli finančné prostriedky vo výške 18.175.000,- Sk. Základom pre spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu je Zmluva o dielo uzatvorená na základe zákona č. 363/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Rozpočet projektu spolu s určením, ktoré stavebné objekty budú financované z fondu PHARE a ktoré z národných zdrojov stanovuje Implementačná dohoda. Tento zmluvný dokument podpisuje konečný príjemca pomoci PHARE a Ing. Július Slovák vo funkcii splnomocnenca pre program PHARE (PAO) a schvaľuje Delegácia EK v SR.

   SR0107.02 „Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych opatrení pre nezamestnaných”(kód programu 014, Príloha č.1)

   Na projekt SR0107.02 je vyčlenená v štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa rezerva finančných prostriedkov vo výške 32.925.000,-Sk Projekt sa realizuje formou grantovej schémy. Do konca októbra 2003 predloží generálny riaditeľ Národného úradu práce ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR žiadosť o zabezpečenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Požadovaná suma bude vychádzať zo schválených žiadostí o grant. Predpokladá sa, že sa prostriedky štátneho rozpočtu na projekt vyčerpajú do konca roku 2003.

   SR0107.04 „Priemyselný park Humenné - Guttmanovo” (kód 014 programu, Príloha č. 1)

   V štátnom rozpočte na rok 2002 je v kapitole Všeobecná pokladničná správa vyčlenená rezerva finančných prostriedkov vo výške 8.956.000,- Sk. Tieto prostriedky nebolo možné zatiaľ čerpať, nakoľko proces verejného obstarávania podľa pravidiel PHARE ešte nebol ukončený. Čerpanie rozpočtových prostriedkov je ohrozené. Závisí od dátumu schválenia zmluvy so zhotoviteľom zo strany Delegácie Európskej komisie v SR a predloženia prvých faktúr na úhradu zo strany zhotoviteľa.

   SR0107.06 „Priemyselný park Spišská Nová Ves” (kód programu 014, Príloha č. 1)

   Podobne ako v prípade predošlého projektu je ohrozené čerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 9.219.000,- Sk schválených v rámci štátneho rozpočtu na rok 2002.

   Hoci bol návrh zmluvy medzi zhotoviteľom a obstarávateľom, ktorým je Mesto Spišská Nová Ves, predložený na schválenie Delegácii EK v SR, zatiaľ termín jej podpisu nie je známy. Od dátumu podpisu zmluvy závisí aj možnosť realizácie stavebných prác ešte v roku 2003 a predloženie faktúr zo strany zhotoviteľa.

   SR0107.07 „Turistický rozvoj - Veľká Domaša”

   Na projekt je vyčlenená v štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa rezerva finančných prostriedkov vo výške 26.472.000,- Sk. Nárok na použitie tejto rezervy ešte nebol uplatnený. Tieto prostriedky štátneho rozpočtu sa môžu čerpať iba na základe zmluvy so zhotoviteľom, ktorá je výsledkom verejného obstarávania podľa pravidiel PHARE. Termín schválenia tejto zmluvy závisí od Delegácie Európskej komisie v SR. Hoci zmluva musí byť podpísaná do konca novembra 2003, čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu môže ohroziť aj termín začatia stavebných prác.

   SR0107.01 „Vývoj inštitucionálneho rámca a administratívnej/správnej kapacity na programovanie a realizáciu štrukturálnych fondov” (kód programu 014, Príloha 1)

   Realizáciu tohto projektu zabezpečuje Sekcia riadenia pomoci z EÚ v spolupráci s Centrálnou finančnou a kontraktačnou jednotkou MF SR. V štátnom rozpočte na rok 2002 je v kapitole Všeobecná pokladničná správa vyčlenená rezerva finančných prostriedkov vo výške 13.433.000,- Sk na spolufinancovanie predmetného projektu.

   Finančné prostriedky budú využité na nákup hardverového vybavenia IT pre podporu riadenia prostriedkov EÚ. V súčasnosti bola pripravená technická špecifikácia a zadanie pre súťažné podklady pre verejnú súťaž na obstarania hardverového vybavenia. Čerpanie týchto prostriedkov je naplánované na mesiac november 2003.

   SR0103.02 Podpora infraštruktúry rómskych osád

   Na základe uznesenia vlády SR č. 1399/2002 sa v decembri 2002 uskutočnila zmena nositeľa úlohy zabezpečenia spolufinancovania predmetného projektu zo štátneho rozpočtu 2002. Z Úradu vlády SR sa finančné prostriedky vo výške 109.311.000,-Sk presunuli do programovej štruktúry Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. MF SR zatiaľ uvoľnilo zo Všeobecnej pokladničnej správy sumu 8.039.000,- Sk, ktorá sa nachádza na účte MVRR SR.

   Na projekt SR0103.02 Podpora infraštruktúry rómskych osád zatiaľ neboli čerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu. Čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu komplikuje zdĺhavý proces verejného obstarávania podľa pravidiel PHARE. Zatiaľ bolo zaslaných 6 návrhov zmlúv na schválenie Delegácii EK v SR.
    
 4. VPLYV PROGRAMOVANIA VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2002 URČENÝCH NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV PHARE NA ICH ČERPANIE

  Pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2002 sa po prvýkrát programovali výdavky na spolufinancovanie investičných projektov PHARE. Táto skutočnosť zásadným spôsobom ovplyvnila možnosť čerpania schválených rozpočtových prostriedkov. Nedostatočná skúsenosť s realizáciou investičných projektov PHARE, slabá znalosť pravidiel Európskej únie týkajúcich sa verejného obstarávania a realizácie programu PHARE a iné spôsobili komplikácie v čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu 2002 určených na spolufinancovanie projektov PHARE. V prípade investičných projektov PHARE ECOSOC 2001 a podpory infraštruktúry rómskych osád sa nezosúladili pravidlá programového rozpočtu, zákona NR SR č.303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a pravidlá schválené v rámci príslušných finančných memoránd. Kým tieto umožňujú uzatváranie zmlúv do konca novembra 2003 a úhradu výdavkov do 30. novembra 2004, podľa rozpočtových pravidiel SR je možné programové výdavky štátneho rozpočtu 2002 čerpať iba do konca roku 2003 bez výnimky. Tieto a ďalšie skutočnosti mali negatívny dopad na čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu 2002.

  V prípade projektov PHARE 1999 sa možnosť čerpania rozpočtových prostriedkov obmedzila tým, že projekty boli v štádiu schvaľovania prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2002 už v pokročilom stave realizácie a väčšina faktúr za vykonané práce už bola uhradená. Táto skutočnosť sa nebrala do úvahy a v štátnom rozpočte na rok 2002 sa na spolufinancovanie projektov PHARE 1999 vyčlenilo zbytočne veľa finančných prostriedkov. Zo schválenej sumy 178.067.000,- Sk na investičné projekty sa nevyčerpalo 72.157.000,- Sk.

  V prípade Spoločného fondu malých projektov nebolo možné prostriedky štátneho rozpočtu čerpať v dôsledku toho, že podľa pravidiel PHARE si musí 10% spolufinancovanie zabezpečiť príjemca grantu. Nedostatočná znalosť pravidiel PHARE spôsobila zbytočné plánovanie rozpočtových prostriedkov v štátnom rozpočte na rok 2002 Zostala tak nevyužitá suma 11.267.000,-Sk.

  Metodická nejasnosť a názorová nejednotnosť zo strany MF SR takmer ohrozila čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu na investičné projekty PHARE 2000. Finančné prostriedky na spolufinancovanie týchto projektov boli v štátnom rozpočte schválené napriek tomu, že v príslušných projektových fiche sa zaviazali spolufinancovať projekt samotní príjemcovia pomoci PHARE. Vďaka dobrej spolupráci Sekcie regionálnej politiky s Úradom vlády SR sa tento problém vyriešil na úrovni národného koordinátora zahraničnej pomoci a veľvyslanca Delegácie Európskej komisie v Slovenskej republike.

  V prípade projektov PHARE 2001 bolo plánovanie programových výdavkov v štátnom rozpočte na spolufinancovanie predčasné. Finančné memorandá neboli ešte v tom čase schválené a tak sa stalo, že v rámci štátneho rozpočtu na rok 2002 sa schválilo spolufinancovanie 2 projektov PHARE vo výške 30.423.000,-Sk, ktoré napokon neboli v rámci príslušného finančného memoranda schválené. Tvorca podkladov pre návrh štátneho rozpočtu na rok 2002 nezohľadnil zdĺhavosť procesu verejného obstarávania podľa pravidiel PHARE a podmienky realizácie investičných projektov na základe príslušných finančných memoránd. Tieto určujú, že proces uzatvárania zmlúv môže trvať do 30. novembra 2003. Tým sa ohrozilo spolufinancovanie projektov PHARE ECOSOC 2001 zo štátneho rozpočtu na rok 2002 v celkovej výške 44.647.000,- Sk.

  V prípade projektu PHARE SR0103.02 podpora infraštruktúry rómskych osád je z hore uvedených dôvodov ohrozené čerpanie 109.311.000,-Sk, ktoré boli schválené v štátnom rozpočte na rok 2002. Programovanie týchto výdavkov zabezpečoval Úrad vlády SR. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR prevzalo zodpovednosť za čerpanie týchto prostriedkov až v decembri 2002 na základe uznesenia vlády SR č. 1399/2002. Úrad vlády SR pri zostavovaní podkladov pre návrh štátneho rozpočtu na rok 2002 nebral do úvahy ani komplexnosť projektu.
   
 5. ZÁVER

  Spolufinancovanie projektov PHARE zo štátneho rozpočtu na rok 2002 bolo novým prvkom v hospodárení s rozpočtovými prostriedkami štátu. Bolo potrebné zosúladiť právne predpisy a postupy Európskej únie s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Doteraz zostáva veľa neujasnených metodických otázok zo strany MF SR. Skúsenosti s čerpaním prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2002 prispeli ku kvalitnejšej a efektívnejšej príprave štátneho rozpočtu na rok 2003 a na rok 2004. Nepodarilo sa však napraviť všetky chyby, ktoré sa vyskytli v štátnom rozpočte na rok 2002 v časti, týkajúcej sa spolufinancovania investičných projektov PHARE.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood