Facebook Statistics
Značka Kvality

Partneri pre prioritu 3 - Lokálna infraštruktúra

Ministerstvo školstva SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
Tel.: 02/5937 4111
Fax: 02/5477 4447
www.education.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
Tel.: 02/5937 3111
Fax: 02/5477 7934
www.health.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava
Tel.: 02/5975 1111
Fax: 02/5292 1258
www.employment.gov.sk

Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
Tel.: 02/5939 1111
Fax: 02/5441 9670
www.culture.gov.sk

Samosprávne kraje

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 00 Banská Bystrica

Úrad Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1
040 01 Košice

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 1
080 01 Prešov

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
Hviezdoslavova 1
911 50 Trenčín

Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Vajanského 2
917 01 Trnava

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
ul. J. Kalinčiaka 14
011 09 Žilina

Priorita 3 - Lokálna infraštruktúra

Špecifickým cieľom priority č. 3 je podporiť ekonomický rozvoj regiónov prostredníctvom zaistenia kvalitnej verejnej občianskej (sociálnej) infraštruktúry. Obnova a regenerácia občianskej vybavenosti je predpokladom sociálnej prevencie a rozvoja služieb, čo vytvára podmienky pre ekonomický rozvoj, zvyšovanie kvality života a rozvoj sociálneho kapitálu na miestnej a regionálnej úrovni. Dôsledkom rešpektovania potreby polycentrického rozvoja sídelného systému SR je umiestnenie tejto podpory do tých centier a ťažísk osídlenia regiónoch, ktoré sú, resp. majú potenciál stať sa ich rozvojovými pólmi.

Pod pojmom obnova máme na mysli nielen rekonštrukciu nehnuteľných častí občianskej vybavenosti a ich zariadenie, ale aj procesy súvisiace nielen s organizovaním procesu preberania zariadení do rúk regiónov a obcí a ich následnú rekonštrukciu, ale aj zabezpečenie efektívneho využívania týchto zariadení pre zvýšenie konkurencioschopnosti regiónov. Pre zvýšenie rozsahu a kvality poskytovania verejných služieb v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a kultúry bude podporované organizovanie verejných partnerstiev, hľadaním doplnkových zdrojov pre ďalší rozvoj verejných služieb a pod. Veľmi dôležitým aspektom obnovy je intenzívna podpora procesu informatizácie uvedených verejných činností, ktoré majú nielen zvýšiť efektivitu sociálnych a ekonomických aktivít, ale aj napomôcť zviditeľneniu regiónov v zahraničí.

Podpora bude zameraná na dva špecifické ciele, a to:

podpora ekonomického rozvoja regiónov prostredníctvom poskytovania verejnej infraštruktúry - podporiť ekonomický rozvoj v regiónoch prostredníctvom zabezpečenia občianskej vybavenosti, čím máme na mysli obnovu základného fondu (budovy, vrátane súvisiacich stavieb, pozemkov a ich zariadenia) občianskej vybavenosti v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, kultúry a regionálnej politiky a manažmentu
podpora ekonomického rozvoja regiónov prostredníctvom rozvoja znalostnej a digitálnej ekonomiky - podporiť ekonomický rozvoj v regiónoch prostredníctvom rozvoja znalostne a informačne orientovanej spoločnosti.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood