Facebook Statistics

Zastavme spoločne AMO

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Africký mor ošípaných diagnostikovali v ďalších dvoch chovoch

17-08-2020

Na Slovensku sme zaznamenali ďalšie dva prípady afrického moru ošípaných (AMO) v domácom chove. Najnovšie prípady boli potvrdené v obciach Zemplínske Hradište a Luhyňa (okres Trebišov). Celkovo tak od júla 2019 na Slovensku evidujeme už 247 prípadov AMO u diviačej zveri a 16 ohnísk nákazy u ošípaných, z čoho 5 ohnísk je v roku 2020. MPRV SR vo vybraných okresoch neodporúča drobnochovateľom chov ošípaných.

Národným referenčným laboratóriom vo Zvolene bol v pondelok 17.augusta 2020 potvrdený výskyt nákazy AMO v dvoch chovoch domácich ošípaných v okrese Trebišov. Ide o štvrté a piate ohnisko nákazy AMO u domácich ošípaných na Slovensku v roku 2020.

Ohniská nákazy sú v obciach Zemplínske Hradište a Luhyňa v oblasti, kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych prípadov AMO vírusu u populácie diviakov.

V chove v obci Luhyňa ide o komerčný chov ošípaných s celkovým počtom 380 ošípaných (z toho 35 prasníc). Minulý týždeň v stredu boli u 1 prasnice pozorované zdravotné problémy a prasnica následne náhle uhynula. Privolaní súkromní a úradní veterinárni lekári zhodnotili  situáciu a zdravotný stav zvierat na mieste, vykonali odber vzoriek  a pitvu uhynutej ošípanej. Počas víkendu v tomto chove uhynuli ďalšie 2 prasnice a viacero zvierat prejavuje príznaky afrického moru ošípaných. Všetky uhynuté ošípané boli prevzaté kafilerickým podnikom na bezpečné odstránenie.

V chove v obci  Zemplínske Hradište ide o registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 16 ošípaných (z toho 2 prasnice). V chove taktiež, ako v predchádzajúcom ohnisku, ochorela prasnica, ktorá následne uhynula. Postup súkromných a úradných veterinárnych lekárov bol zhodný ako v predchádzajúcom ohnisku AMO.

Zvieratá v ohniskách nákazy, ako aj kontaktné zidentifikované chovy ošípaných, budú depopulované v najbližšom období,  aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu nákazy. Vytvorené sú ochranné pásma (3km) a pásma dohľadu (10 km) v súvislosti s výskytom AMO (oba prípady) okolo ohnísk AMO.

Slovenská republika informovala bezprostredne po potvrdení nákazy Európsku komisiu, členské štáty Európskej Únie a podala hlásenie na Medzinárodný úrad pre nákazy (OIE) so sídlom v Paríži.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky naďalej dôrazne upozorňuje, že v prípade akejkoľvek zmeny správania  resp. pri narušení zdravotného stavu  alebo v  prípade úhynu domácej ošípanej, je majiteľ zvieraťa povinný tento stav ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenia z nákazy je zákonnou povinnosťou.

Vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných, agrorezort odporúča drobnochovateľom v okresoch Rimavská Sobota, Rožňava, Košice – okolie, Košice – mesto, Trebišov, Michalovce, Humenné, Veľký Krtíš a Lučenec, dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných (porazenie na jatočné využitie) a nezakladanie nových chovov až do odvolania.

AMO bol na Slovensku prvýkrát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov, nákaza bola zaznamenaná doteraz v šiestich okresoch na Slovensku (Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava, Rimavská Sobota). K dnešnému dňu na Slovensku evidujeme už 247 prípadov AMO u diviačej zveri a 16 ohnísk u ošípaných.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood