Facebook Statistics

Zastavme spoločne AMO

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Africký mor ošípaných: odškodnenie chovateľov utratených zvierat

08-08-2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ma v pláne odškodniť chovateľov ošípaných, ktorým boli nariadené veterinárne opatrenia na likvidáciu ošípaných kvôli africkému moru ošípaných.

Chovatelia ošípaných, budú môcť požiadať o odškodnenie prostredníctvom výzvy pre nepodnikateľov – chovateľov zvierat – všetky informácie nájdu na stránke ministerstva, tu: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&navID2=1344&sID=240&id=14407

Výška kompenzácie bude predstavuje:

Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 kg (vrátane odstavčiat) – 3,00 euro/ kg

Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 kg1,40 euro/kg

Chovatelia musia doložiť:

  • vyplnenú Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1) a
  • vyhlásenie (príloha č. 2) podľa vzoru, ktoré sú súčasťou tejto výzvy
  • doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,
  • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, nie starší ako tri mesiace,
  • kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
  • kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
  • kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat do prevádzkarne
    na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov

Požiadať o odškodnenie môžu do 13. septembra 2019.

Predovšetkým musia byť ukončené veterinárne opatrenia v danej oblasti.

Odškodnenie sa vzťahuje len na registrovaných chovateľov, ktorý si splnili legislatívne požiadavky. Nahlásenie infikovaných zvierat štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí Slovenska! Ak držiteľ zvierat doposiaľ nenahlásili chov ošípaných miestnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, prosíme, aby tak bezodkladne urobil! 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood