Facebook Statistics

Zastavme spoločne AMO

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Africký mor ošípaných sa týka všetkých krajín EÚ!

07-10-2019

Počas stretnutia ministrov poľnohospodárstva Vyšehradskej skupiny (Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska) a Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Fínska v Prahe, výrazne rezonovala téma Afrického moru ošípaných. Európska únia potrebuje posilniť spoločné úsilie na riešení problému s AMO a stanoviskách k vykonávaniu opatrení pre zamedzenie šírenia tejto nákazy.

„AMO je problémom všetkých krajín EÚ a nie len tých, v ktorých sa nákaza vyskytla. Opatrenia, na ktoré vybrané štáty vynakladajú nemalé finančné prostriedky, slúžia na ochranu celého územia EÚ, v ktorom sa ešte AMO nevyskytuje. Je preto nevyhnutná spolupráca všetkých krajín EÚ, aby bolo možné zabezpečiť efektívne plnenie opatrení. AMO je zároveň výzvou, aby sme ukázali, aká je EÚ silná, ako dokáže spolupracovať a reagovať na také hrozby, aké v súčasnosti pre nás táto nákaza predstavuje,“ zdôraznila Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

AMO, v relatívne krátkom čase, nekontrolovane zasiahol veľkú časť územia Európy. Od roku 2014 predstavujú opatrenia súvisiace s bojom proti tejto chorobe, stále väčšiu záťaž pre štátny rozpočet krajiny, v ktorej sa priamo vykonávajú. Predmetom rokovania ministrov preto bola potreba náležitého financovania a potreba pokrytia nákladov na eradikáciu tohto ochorenia. 

„Krajiny postihnuté prípadmi AMO by mali povinne uplatňovať spoľahlivé, jednotne stanovené a predtým testované postupy boja proti tomuto vírusu, v záujme minimalizovať a dokonca až úplne zastaviť jeho šírenie. Riešenie tejto naliehavej situácie je možné len s využitím nadnárodných, európskych zdrojov,“ uviedla Matečná.

Veľmi dôležitou súčasťou boja s týmto vírusom je zabezpečenie dostatočnej informovanosti odbornej i laickej verejnosti a prioritne zamerať podporu vedeckej obce s cieľom vynájdenia účinnej vakcíny. Diviaky predstavujú kľúčový rezervoár a vektor tejto choroby. Opatrenia, prijaté členskými štátmi EÚ, sa preto musia zamerať najmä na zníženie populácie diviačej zveri. Je preto potrebné formulovať jasné, spoločné, naliehavé a povinné stanovisko EK a členských štátov, pokiaľ ide o zaobchádzanie so znižovaním počtu diviakov, ako opatrenia na boj proti AMO.

V týchto tendenciách na záver ministri poľnohospodárstva [Vyšehradskej skupiny (Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) a Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska] podpísali spoločnú deklarácia o boji proti AMO v Európskej únii.