Facebook Statistics

Africký mor ošípaných: šírenie nákazy v okrese Trebišov pokračuje!

16-08-2019

Africký mor ošípaných (AMO) na území Trebišovského okresu sa rozšíril o ďalšie prípady v chove domácich ošípaných a o ďalší prípad diviaka.

Aktuálna situácia nových vývoja AMO na Slovensku ku dňu 16.8.2019

 Počet pozitívnych diviakov: celkom 2 ks!

Druhý pozitívny diviak bol nájdený uhynutý v poľovnom revíry PS BAMARA Brehov, KU Cejkov. Nájdený diviak je v oblasti kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných.

 Počet ohnísk u domácich ošípaných: spolu 10!

 6. prípad - obec Svätá Mária, v susedstve prípadu č.5, v chove 3 kusy ošípaných, 1 uhynula.

7. a 8 prípad – obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula.

9. prípad – obec Rad – časť Hrušov, neďaleko obce Rad, kde bol potvrdený nedávno 4 prípad, v záhumienkovom chove boli chované 3 ošípané, 1 uhynula

10. prípad - obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov, z 3 ošípaných 1 uhynula.

 Všetky nové ohniská sa vyskytujú v oblasti kde už boli v predchádzajúcom období potvrdené výskyty a sú tu aj nálezy pozitívnych diviakov na africký mor ošípaných.

 Likvidácia ohnísk nákazy u chovateľov prebieha už dnes - 16.8.2019, neškodné utratenie ostatných zvierat v kontaktných chovoch (obciach s pozitívnymi nálezmi) prebehne 19.8.2019.

 Aktuálne ochranné pásma: minimálne 3 km: katastrálne územia obcí: Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Strážne, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Rad, Vojka, Malý Horeš, Svinice, Svätuše, Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov, Sirník, Zemplínske Jastrabie, Zatín

 Aktuálne pásma dohľadu: minimálne 10 km -  kataster obcí Viničky, Klin nad Bodrogom, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Bol', Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Boťany, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň

 Agrorezort bude o vývoji nákazy naďalej aktuálne informovať.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood