Facebook Statistics
Značka Kvality

Africký mor ošípaných u diviakov

13-07-2018

Európska komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o porovnanie spoľahlivosti odhadu denzity diviakov v EÚ a tiež o poskytnutie opatrení na zlepšenie metód zhromažďovania takýchto údajov.

V súčasnosti sú jedinými celoeurópsky dostupnými údajmi poľovnícke údaje. Aby boli takéto údaje porovnateľné, musia byť metódy zberu dát harmonizované. Prediktívne modely slúžiace na odhad denzity diviakov by mali byť validované presnejšími údajmi, zhromaždenými na miestnej úrovni (napr. pomocou záchytu na kameru). V súčasnosti nie je možné stanoviť prahovú hodnotu denzity diviakov, ktorá neumožňuje udržanie afrického moru ošípaných (AMO) v populácii diviakov.

Na základe rozsiahleho prieskumu vedeckej literatúry a pozorovaní z postihnutých členských štátov je vo vedeckom stanovisku EFSA hodnotená účinnosť rôznych metód znižovania a separácie populácie diviakov. Pre každé štádium epidémie sa odporúča iná stratégia riadenia populácie. Preventívne opatrenia, zamerané na redukciu a stabilizáciu denzity diviakov pred zavedením AMO, sú prospešné kvôli zníženiu pravdepodobnosti expozície takejto populácie AMO. Takéto opatrenia predstavujú pomoc aj pre prípadné núdzové opatrenia pri prepuknutí AMO (t. j. menej uhynutých diviakov na odstránenie). 

Pasívny dohľad je najefektívnejšou a najúčinnejšou metódou včasného odhalenia AMO. Po zavedení AMO do populácie by sa mali diviaky krátkodobo ponechať nerušené (napr. zákazom lovu všetkých druhov v revíri, v postihnutej oblasti nechať neobraté plodiny ako potravu). Systém aktívneho riadenia populácie by sa mal prehodnotiť vždy po poklese epidémie, dokázanom prostredníctvom pasívneho dohľadu.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5344

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood