Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Tlačové správy

Agrorezort: Odkiaľ ideme a kam smerujeme?

01-10-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa spolu so svojimi štátnymi tajomníkmi Martinom Feckom a Andrejom Gajdošom a tiež generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Tiborom Gunišom vyjadril k aktuálnej situácii v agrorezorte. 

Najväčšiu diskusiu verejnosti vzbudzuje Plán obnovy SR, ktorý sa stále kreuje a prebiehajú neustále diskusie o dôležitých investíciách a reformách. V októbri bude odoslaný predbežný návrh zámerov Európskej komisii, ktorý sa bude podrobne rozpracovávať až do apríla 2021.

„Musím poďakovať pánovi ministrovi Mičovskému, že so svojím tímom celé leto svedomito pracoval a 29. augusta mi predložil kvalitný komplexný materiál, ktorý je predmetom rokovaní. Rezort pôdohospodárstva si splnil svoju úlohu. Časť bude súčasťou Fondu obnovy. Ostatné projekty môžeme financovať zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov alebo formou pôžičiek. Budem rád, keď táto spolupráca bude aj naďalej pokračovať,“ zhrnul podpredseda vlády a minister financií SR Eduard Heger. 

V spomínanom materiáli MPRV SR zdôrazňuje základné priority agrorezortu: digitalizácia a informatizácia, riadenie rizík v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve, modernizácia a obnova potravinového reťazca s cieľom zabezpečenia potravinovej sebestačnosti, plán revitalizácie zadržiavania vody v krajine, revitalizácia závlahových systémov v kontexte prebiehajúcej klimatickej zmeny, transformácia lesného hospodárstva k prírode bližším spôsobom obhospodarovania, pozemkové úpravy, živé laboratóriá pre lepšie prepojenie vedy, výskumu s praxou (living labs), ako i vytvorenie systému prenosu znalostí a inovácií v pôdohospodárstve a zriadenie rezortných centier pre subjekty podnikajúce v oblasti pôdohospodárstva.

Minister sa na tlačovej konferencii vyjadril aj k problematike odchodu poradcov a zamestnancov.

„Poradcovia stratili moju dôveru, a preto sme sa museli rozlúčiť. Prázdne stoličky ale postupne dopĺňam relevantnými odborníkmi. A nimi som obklopený aj na ministerstve. Noví generálni riaditelia jednotlivých sekcií sú odborne zdatní, nie sú to len teoretici, ale prišli priamo z praxe a môžem sa o nich oprieť,“ povedal minister Mičovský.

MPRV SR neustále pracuje na legislatívnych procesoch. Zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku bude riešiť najmä obmedzenie špekulatívnych nadobúdaní vlastníctva pôdy do neobmedzeného rozsahu a jej nevyužívanie na poľnohospodárske účely. 

„V súčasnosti je táto novela pred predložením do mimorezortného pripomienkového konania,“ uviedol Martin Fecko.

V priebehu budúceho roka bude Národnou radou SR prerokovaný aj nový zákon o poľovníctve. Ten sa bude zaoberať predovšetkým škodami zverou, premnoženým stavom raticovej zveri, spôsobom uzatvárania nájomných zmlúv a prenájmom poľovných revírov, zefektívnením a stransparentnením poľovníckeho manažmentu.

„Pre kampaň priamych platieb 2021 agrorezort zavedie stropovanie jednotnej platby na plochu s takou „novinkou“, že žiadatelia si budú môcť do zastropovanej výšky dotácie započítať svoje mzdové náklady. To spôsobí, že sumu, o ktorú doteraz prichádzali, si vďaka zamestnávaniu ľudí v poľnohospodárskej prvovýrobe vo svojom podniku budú môcť ponechať,“ vyjadril sa druhý štátny tajomník MPRV SR Andrej Gajdoš.

Minister prevzal agrorezort v čase pandémie a prevalenia najväčších slovenských korupčných káuz.

„Popri riešení vážnej situácie v PPA a prebiehajúcim forenzným auditom, MPRV SR robí všetko pre to, aby PPA vyplatila viac ako 90% priamych podpôr do konca roka 2020, i keď má termín až do júna 2021,“ priblížil situáciu generálny riaditeľ PPA Tibor Guniš.